Expertteam: Eigendom en openbaarheid van parkeervoorzieningen

In een gemeente wordt een bouwplan ontwikkeld voor de bouw van circa tien appartementen. Voor de beoordeling van de daaruit volgende parkeervraag wordt met behulp van de gemeentelijke parkeernormen, en toepassing van de bijbehorende aanwezigheidspercentages, berekend hoeveel parkeerplaatsen op de verschillende maatgevende momenten benodigd zijn. De grootste parkeerbehoefte doet zich voor in de avond en nacht, en dan is de geplande parkeercapaciteit op eigen terrein van het bouwproject ontoereikend.

 

 

 

[Dit artikel verscheen eerder in Vexpansie 2020-3 |Tekst Het Expertteam]

 

 

In een gemeente wordt een bouwplan ontwikkeld voor de bouw van circa tien appartementen. Voor de beoordeling van de daaruit volgende parkeervraag wordt met behulp van de gemeentelijke parkeernormen, en toepassing van de bijbehorende aanwezigheidspercentages, berekend hoeveel parkeerplaatsen op de verschillende maatgevende momenten benodigd zijn. De grootste parkeerbehoefte doet zich voor in de avond en nacht, en dan is de geplande parkeercapaciteit op eigen terrein van het bouwproject ontoereikend.

Het gemeentelijk beleid geeft de mogelijkheid om in die gevallen gebruik te maken van eventuele beschikbare restcapaciteit in het openbare parkeerareaal binnen acceptabele loopafstand (in dit geval honderd meter), mits deze restcapaciteit door middel van onderzoek (tellingen) wordt aangetoond. Binnen het onderzoeksgebied liggen enkele supermarkten met parkeerterreinen die ’s avonds en ’s nachts openbaar toegankelijk zijn, maar geen eigendom van de gemeente zijn. De gemeente vroeg aan Vexpan of deze plekken meegenomen kunnen worden in de capaciteit, ook al zijn ze niet in eigendom van de gemeente.

De kernvraag is hier of eigendom van een parkeervoorziening van belang is bij het vaststellen van de (rest-)capaciteit van openbaar parkeren in de omgeving van een bouwplan. Het blijkt dat eigendom van een parkeerterrein (of van een weg) niet van invloed is op het openbaar gebruik daarvan. De toegankelijkheid voor openbaar verkeer is doorslaggevend. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland dat ‘de omstandigheid dat het parkeerterrein door eiseres gehuurd wordt, [niet] maakt dat de betreffende plaats niet voor het openbaar verkeer toegankelijk was en is’.  Alle openbare parkeervoorzieningen, ook die in bezit zijn bij supermarkten of anderen (denk bijvoorbeeld ook aan commerciële exploitanten van parkeergarages), maken deel uit van de openbare parkeercapaciteit en kunnen dus ook een (aanvullende) functie vervullen in het opvangen van de parkeervraag van een bouwplan. Deze parkeervoorzieningen kunnen dus worden meegeteld in een onderzoek naar beschikbaarheid van restcapaciteit.

 

Hebt u een vraag voor het expertteam?

Bijvoorbeeld over de omvang van het parkeerareaal in Nederland of het aantal parkeerplaatsen in ondergrondse parkeergarages?

Of een vraag van bouwtechnische, juridische of beleidsmatige aard?

Uw vraag is welkom op: info@vexpan.nl

 

 

Tags

Expertteam parkeervoorzieningen bouwplan parkeernormen

Bekijk meer artikelen

Rekenkamer Amersfoort: onderzoek naar parkeergarages en fietsenstallingen

Bijna elke gemeente heeft een rekenkamer die onderzoek doet naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Parkeren is regelmatig onderwerp van onderzoek.

Lees meer

Markante personen uit de parkeerwereld: Wim van der Heide

Wim van der Heide, Business Development Manager bij Ballast Nedam Park & Connect, kwam via onderzoek naar mechanische parkeersystemen in aanraking met de parkeerwereld.

Lees meer

30 jaar fiscalisering deel 5: Jurisprudentie

In dit deel over de geschiedenis van de fiscalisering gaat het over jurisprudentie. Tot op de dag van vandaag wordt er tegen opgelegde naheffingen bezwaar gemaakt. In een aantal gevallen gaat de bezwaarmaker als hij van de belastingrechter geen gelijk krijgt naar het gerechtshof en soms zelfs naar de Hoge Raad.

Lees meer

30 jaar fiscalisering deel 4: Bebording

In dit deel over de geschiedenis van de fiscalisering kijken we terug op de ontwikkeling van de bebording. Via bebording herkent de parkeerder het ter plaatse geldende parkeerregiem.

Lees meer

Rotterdam Nederlands meest EV-vriendelijke gemeente

Gemeente Rotterdam is het meest vriendelijk voor elektrische rijders in Nederland. Dit maakt ALD Automotive bekend. Het is de eerste keer dat de leasemaatschappij de verkiezing ‘Meest EV-vriendelijke gemeente’ houdt.

Lees meer

30 jaar fiscalisering deel 3: Parkeer(belasting) verordeningen en beleidsregels

In dit artikel wordt ingegaan op de algemeen verbindende voorschriften die de gemeente dient vast te stellen: de parkeerverordening en de verordening parkeerbelasting en de beleidsregels zoals het uitgiftebesluit en het aanwijzingsbesluit.

Lees meer
1 2 3 18