Organisatie

Vexpan is hét platform voor parkeren in Nederland en heeft ongeveer 120 leden. Onze organisatie bestaat uit een bestuur en verschillende commissies en projectteams waarin leden actief betrokken zijn. Het hoogste orgaan binnen Vexpan is de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV vindt minimaal een keer per jaar plaats.

 

Bestuur

De dagelijkse leiding is in handen van het bestuur. Zij zijn ook het aanspreekpunt. Neem gerust contact met hen op voor vragen over een van de portefeuilles.

 

Verenigingsbureau

De dagelijkse aansturing van activiteiten, administratie en communicatie is ondergebracht bij het verenigingsbureau van Vexpan,  Hét Branche Bureau in Naarden. Je kunt het secretariaat bereiken via info@vexpan.nl of (035) 694 32 45.

Commissies

Leden van Vexpan delen hun kennis en zijn actief betrokken in verschillende commissies en projectgroepen.  Commissies houden zich bezig met verschillende vakinhoudelijke onderwerpen, of bestaan uit leden met dezelfde achtergrond. Een projectgroep roepen wij in het leven om snel en effectief aan de slag te gaan met een actueel onderwerp. Is de doelstelling gerealiseerd? Dan heffen wij de projectgroep op. Daarnaast bestaat er ook nog de Branchegroep Exploitanten.

 

Commissie Gemeenten

Het doel is de onderlinge communicatie tussen de gemeenten op het gebied van parkeren te faciliteren. De commissie gemeenten heeft een adviserende rol richting het bestuur van Vexpan. De commissie wil:

  • De bereikbaarheid van en naar gemeentelijke leden sterk verbeteren en stimuleren.
  • De mogelijkheden van het opzetten van een digitale kennisbank onderzoeken.
  • Het Vexpan bestuur ondersteunen bij haar rol om het Vexpan advies over mobiliteitsvraagstukken uit te dragen, door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over vraagstukken op basis van ledenraadpleging.

 

Branchegroep Exploitanten
In navolging van de Commissie Gemeenten hebben exploitanten in 2016 de Branchegroep Exploitanten opgericht. De branchegroep wordt gevormd door Interparking, Q-Park en APCOA. Dit platform behartigt de belangen van particuliere exploitanten. Ook hebben zij nadrukkelijk aandacht voor onderzoek en innovaties.

Expertteam
Professionals met verschillende achtergrond weten Vexpan te vinden als zij vragen hebben op het gebied van parkeren in de meest brede zin. Er is een team van vakinhoudelijke professionals van aangesloten adviesbureaus in het leven geroepen om de vragen objectief en snel te beantwoorden: het Vexpan Expertteam.

Lees meer over het Expertteam

Programmaraad | Thema's jaarprogramma

Wat zijn interessante onderwerpen voor de Vexpan Lunchbijeenkomsten en het Nationaal Parkeercongres? Waarop gaan we inzoomen of juist uitzoomen in het nieuwe jaar? Wat leent zich voor een inhoudelijk artikel in ons vakblad Vexpansie? Vexpan leden brengen hun kennis en kunde in vanuit een brede vertegenwoordiging. Zij melden actuele onderwerpen, nieuwe ontwikkelingen en opkomende problemen in de Programmaraad. Deze komt jaarlijks bij elkaar. Samen maken we een mooi jaarprogramma en vakblad Vexpansie.

 

Wij nodigen nieuwe leden worden altijd uit om – in ieder geval een keer – mee te komen denken. Maar ook bestaande leden zijn uiteraard zeer welkom.  Meld je aan bij het secretariaat via info@vexpan.nl.

Lees meer

Redactiecommissie Vexpansie

Vexpansie is het parkeervakblad van Nederland en een onmisbaar middel om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van parkeren in de meest ruime zin. Vexpansie komt mede tot stand door een redactiecommissie, die ook deelneemt aan de Programmaraad. De redactiecommissie draagt onderwerpen aan, schrijft artikelen of polst het werkveld voor een bijdrage en adviseert over de inhoud van het blad. De bladmanager van het verenigingsbureau ondersteunt de redactiecommissie professioneel.

Lees meer

Projectgroep Vexpan Nationaal Parkeercongres

Vexpan Nationaal Parkeercongres is jaarlijks hét evenement voor iedereen die met parkeren van doen heeft. De leden zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van het congres. Met de thema’s ingebracht door de Programmaraad gaat een projectteam van leden uit de raad aan de slag met de invulling van het parkeercongres. Hoe vliegen we onderwerpen aan? Wie zijn interessante sprekers? Wat is het hoofdthema? Deze leden leggen daarna het eerste contact met de sprekers. Vervolgens organiseert het verenigingsbureau van Vexpan het complete evenement.

Lees meer

Ook actief betrokken zijn?

Wij vinden het belangrijk dat wij goed de achterban vertegenwoordigen in onze organisatie. Wil je als lid ook actief betrokken zijn binnen Vexpan? Bijvoorbeeld in een van de commissies of projectteams? Meld je dan aan bij verenigingssecretaresse Christa Meinders via info@vexpan.nl.

Doe mee en meld je aan