Elektrisch rijden in 2050: een nieuwe prognose van ElaadNL

De groei van het aantal auto’s met een batterij zorgt er ook voor dat de behoefte aan voorzieningen voor opladen steeds groter wordt. Goede prognoses van de vraag naar opladen helpen de betrokken partijen om voorbereid te zijn op de toekomst. Kenniscentrum ElaadNL publiceert met regelmaat over haar inzichten en heeft nu gekeken naar de verwachtingen voor de verdere toekomst.

 

“De prognose van de elektriciteitsvraag van elektrische auto’s in 2050 bedraagt 23,7 TWh”

 

[Dit artikel verscheen eerder in Vexpansie 2022-3 |Tekst Jeroen Quee

 

 

ElaadNL is het kennis- en innovatiecentrum op het gebied van slimme laadinfrastructuur in Nederland. Door hun onderlinge betrokkenheid via ElaadNL bereiden de netbeheerders zich voor op een toekomst met elektrisch rijden. In Vexpansie 3 van 2021 is in een gesprek met ElaadNL uitgebreider aandacht besteed aan hun werkwijze. Elk kwartaal brengt ElaadNL een zogenaamde Outlook uit, waarin dieper wordt ingegaan op een bepaald aspect van de ontwikkeling van het laden.

Eind 2021 heeft E-laad een Outlook uitgebracht waarin wordt ingegaan op het perspectief voor het elektrisch rijden voor een verdere toekomst en heeft daarbij gekeken naar de ontwikkeling tot het jaar 2050. Daarin wordt dus dieper in de toekomst gekeken dan de gebruikelijke termijn voor prognoses van zo’n 15 jaar.

 

Prognose

In de Outlook ‘Elektrisch rijden in stroomversnelling: elektrificatie van personenauto’s tot en met 2050’ geeft ElaadNL aan dat de prognose van het aantal elektrische auto’s in 2035 circa 4,06 miljoen bedraagt en in 2050 een aantal van 9,1 miljoen elektrische auto’s in Nederland rondrijdt.

Er is door ElaadNL bij haar prognoses vanuit gegaan dat vanaf 2030 alle nieuw verkochte personenauto’s elektrisch zullen zijn. Op dit moment (cijfers medio 2022) rijden er 434.000 elektrische auto’s in Nederland op een totaal wagenpark van 8,9 miljoen personenauto’s. Er zijn zo’n 70.000 (semi-)publieke laadpunten in Nederland en 158.000 private laadpunten.

De belangrijkste indicatoren die worden gehanteerd in de voorspellende modellen van ElaadNL zijn enerzijds het beleid van de Nederlandse overheid zoals vastgelegd in onder meer het Klimaatakkoord en anderzijds de doelstellingen van de grote autofabrikanten (de zogenaamde Original Equipment Manufacturers (OEM’s)). De autofabrikanten houden er rekening mee dat in 2050 auto’s met fossiele brandstoffen uit het

Europese straatbeeld zijn verdwenen.

 

Elektriciteitsvraag

De groei van het elektrische wagenpark brengt uiteraard ook een forse toename met zich mee van de elektriciteitsvraag. Ter vergelijking: het totale huidige elektriciteitsgebruik in Nederland bedraagt 111 TWh per jaar (1 Terawatt = 1 Miljard kilowatt). De prognose van de elektriciteitsvraag van elektrische auto’s in 2050 bedraagt 23,7 TWh.

Dit betekent onder meer dat er nog een forse uitbreiding van het aantal laadpunten noodzakelijk is. Het aantal laadpunten groeit nu al gestaag, maar er wordt voorzien dat deze groei van laadpunten de komende jaren verder zal versnellen. Op basis van de modellen van ElaadNL zijn in 2035 bijna 3 miljoen laadpunten nodig en in 2050 circa 4,8 miljoen, inclusief thuislaadpunten. Gemiddeld moeten er per jaar 152.000 laadpunten bijkomen in de periode tot 2050 om aan de laadbehoefte te kunnen voldoen.

Het laden verschuift daarbij in de komende periode ook wat meer van het nu nog dominante thuisladen op eigen terrein naar (semi-)publiek laden. Dat komt doordat in de beginfase het aandeel elektrische auto’s het grootst is in wijken met relatief hoge inkomens waar meer mogelijkheden zijn om op eigen terrein te laden. Met het meer algemeen worden van elektrisch rijden verschuift dit beeld en komt naar verhouding een groter deel van de laadbehoefte in wijken met minder mogelijkheden voor laden op eigen terrein waar dus meer vraag is naar publiek laden.

 

Forse opgave

Al met al zorgt de groei van het elektrische wagenpark voor een forse opgave om in het aantal benodigde laadpunten te voorzien. Daarnaast moet ervoor worden gezorgd dat het stroomnet niet wordt overbelast. In principe is het Nederlandse stroomnet goed toegerust om ook in de toekomst in de vraag naar stroom te voorzien. Een knelpunt vormt alleen de piekbelasting die in de woonomgeving optreedt op het moment dat een groot aantal elektrische auto’s tegelijk aan een laadpunt wordt aangesloten en ook de laadacties gelijktijdig worden gestart. Dat gebeurt met name bij thuiskomst aan het einde van de werkdag als tegelijkertijd de overige stroomvraag al hoog is. Door toepassing van Smart Charging kan deze piekbelasting meer in tijd worden ‘uitgesmeerd’ zodat het stroomnet de vraag wel aan kan. Technisch is er op het gebied van Smart Charging al veel mogelijk en ook bij de gebruikers is er draagvlak voor. ElaadNL geeft aan dat er vooralsnog met name nog een organisatorische opgave ligt in de vorm van concretisering van de rolverdeling tussen marktpartijen onderling en het tarievenstelsel van de regionale netbeheerders.

 

Meer informatie over ElaadNL en een link naar de voilledige Outlook vind je hier.

 

JEROEN QUEE, redactie Vexpansie / Sweco

 

 

Tags

ElaadNL elektrisch batterij elektriciteitsvraag fossiele brandstof EV

Bekijk meer artikelen

Duurzame laadoplossingen die inspelen op een snel veranderende behoefte

De transitie naar duurzame energie gaat wellicht te snel voor het stroomnet. Het net moet verzwaard worden om aan de stijgende vraag te kunnen blijven voldoen. Daarom is het gebruik van groene energie cruciaal.

Lees meer

Iedereen zijn eigen elektrische auto, moeten we dat willen?

De winning van lithium is enorm vervuilend en schadelijk voor de natuur. Ook is het met de huidige geo-politieke spanningen maar zeer de vraag of de beschikbaarheid voldoende gewaarborgd is. Is het tijd om een stapje terug te doen?

Lees meer

Europees akkoord vernieuwde AFIR-regels elektrisch rijden

Snelladen met een elektrische auto in Europa wordt nog makkelijker. Er is een handtekening onder het akkoord voor de vernieuwde AFIR-regels gezet. Waar gaat het precies om?

Lees meer

Beeld over brandveiligheid in parkeergarages belangrijk aandachtsveld

Brandveiligheid in parkeergarages is een belangrijk aandachtsveld voor Vexpan. Zeker gezien de toename van EV's en uitbreiding van laadinfrastructuur. Tijdens de netwerkborrel toonde NAL aan dat er weinig branden bekend zijn met EV’s.

Lees meer

Naar een circulaire laadindustrie voor elektrische voertuigen

De industrie voor de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen (EV) heeft wereldwijd te maken met materiaalschaarste. Daarom werkt NKL samen met Cenex Nederland aan een circulair ecosysteem voor de laadindustrie van EV.

Lees meer

KNVB en Revolt sluiten partnership om voetbalverenigingen te verduurzamen

KNVB en Revolt, een Nederlandse start-up gespecialiseerd in laadpalen, zijn een samenwerking aangegaan om Nederlandse voetbalverenigingen te verduurzamen.

Lees meer
1 2 3 14