30 jaar fiscalisering deel 4: Bebording

In de eerste twee artikelen in Vexpansie 1 en 2 is aan de orde geweest wat voorafging aan de fiscalisering en de regelgeving op rijksniveau. In deel 3 ging het over Fiscalisering Parkeer(belasting) verordeningen en beleidsregels en in dit deel over de geschiedenis van de fiscalisering kijken we terug op de ontwikkeling van de bebording. Via bebording herkent de parkeerder het ter plaatse geldende parkeerregiem.

 

Dit artikel verscheen eerder in Vexpansie 2022-3 | Tekst Jitze Rinsma

 

Het parkeerregiem heeft geleid tot veel discussie tussen parkeerders en de parkeercontroleur. Het regiem dient duidelijk te zijn en heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld (zie ook publicaties van onder andere het CROW).

Het lijkt zo voor de hand liggend: het moet duidelijk zijn dat er voor het parkeren betaald moet worden. Daarom is het van belang te zorgen voor goed leesbare, duidelijke en sluitende bebording. Bestuurders moeten in één oogopslag kunnen zien dat er betaald moet worden. Voor de komst van een uniform verkeersbord ‘knutselden’ gemeenten met de beste bedoelingen zelf aan de bebording. Dit betekende dat er allerlei borden ontstonden, niet zelden met uitgebreide teksten, zie afbeelding A in het artikel in Vexpansie 3.

 

 

Op zich waren deze borden niet onjuist, maar, mede vanwege buitenlandse bezoekers en het toenemend gebruik van pictogrammen, wordt inmiddels de voorkeur gegeven aan het gebruik van uitsluitend pictogrammen. Dit resulteerde in het huidige bord ‘P-handje-muntje’ of ‘P-handje-kaart’

Om te voorkomen dat dergelijke borden na elke zijstraat moeten worden herhaald, kiezen veel gemeenten voor borden in een zone-uitvoering, waarbij begin-zone-borden worden geplaatst aan de rand van het gebied waar het betaald parkeren van kracht is. Het einde van de zone betaald parkeren wordt aangegeven met einde-zone-borden. Ter wille van de duidelijkheid wordt er in geval van brede of drukke straten vaak gekozen om de begin-zone-borden aan beide zijden van de weg te plaatsen. Zonebebording moet ‘sluitend’ zijn, dat wil zeggen dat alle begin-zone-borden compleet, duidelijk zichtbaar, leesbaar, schoon en intact moeten zijn. Is dat niet het geval, dan zou in geval van bezwaar of beroep tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting kunnen worden aangevoerd dat belanghebbende niet wist dat er betaald moest worden voor het parkeren. Om die reden is het goed om bij elke parkeercontrole, handmatig of met scanauto’s, steeds de bebording te controleren. Zo kan direct actie worden ondernomen als een bord bijvoorbeeld verdraaid is of door takken aan het zicht onttrokken is. Bij plaatsing dient ook rekening met de zichtlijnen -gezien vanuit de positie van de bestuurder- te worden gehouden. Die kunnen anders zijn dan ingeval van bijvoorbeeld controle te voet.

Soms is de zone betaald parkeren zo groot of kan het door lokale omstandigheden, zoals een woonstraat met relatief lage parkeerdruk, onduidelijk zijn dat er voor het parkeren betaald moet worden. In die gevallen kunnen herhalingsborden worden geplaatst.

 

Parkeerautomaat

De rechter beschouwt een parkeerautomaat doorgaans ook als een aanduiding dat er betaald parkeren van kracht is, mits de automaat uiteraard goed zichtbaar is en als zodanig herkenbaar is. Nog beter is het om boven de parkeerautomaat een verlicht verkeersbord, al dan niet met de code voor belparkeren, aan te brengen. Verder kan het vooral in gebieden waar relatief weinig parkeerautomaten staan, goed zijn om verwijsbordjes naar die automaten te plaatsen, zie afbeelding B in  het artikel in Vexpansie 3.

 

Het is voor de parkeerder belangrijk dat de nummers van de parkeerzones voor belparkeren goed zichtbaar zijn, zodat de parkeerzone op afstand leesbaar is en gecheckt kan worden met de door de app getoonde parkeerzone x). Het heeft de voorkeur om zone-aanduiding op de lichtbak boven de automaten te vermelden. Parkeerzones kunnen (ook) op onderborden worden weergegeven. Korte en bondige teksten en pictogrammen op de onderborden is de norm, zodat deze rijdend kunnen worden gelezen en begrepen. Lange teksten of -als gevolg daarvan- kleine letters komen de duidelijkheid meestal niet ten goede. Een combinatie van verschillende borden en regimes is evenmin duidelijk, zie afbeelding C in het artikel in Vexpansie 3.

 

Belangrijke wijzigingen in bijvoorbeeld het ter plaatse geldend parkeerregime (zoals invoering van betaald parkeren in plaats van een parkeerschijfzone) of in de tijden of tarieven, wordt aangegeven door het plaatsen van tijdelijke (gele) bebording, naast onder andere informatiebrieven aan bewoners en bedrijven. Gebruikelijk is om die tijdelijke bebording ten minste twee weken voor tot twee weken na de wijziging te plaatsen.

 

Wegslepen

Binnen de zone betaald parkeren kunnen voertuigen worden weggesleept op grond van het ‘Besluit wegslepen van voertuigen’ van 5 juli 2001. Dit besluit omvat nadere regels ter uitvoering van de in de Wegenverkeerswet 1994 opgenomen wegsleepregeling. Deze bevoegdheid kan worden toegepast in geval van foutparkeren op bijvoorbeeld een invalidenparkeerplaats, laden/lossenplaats of –strook, taxistandplaats, vergunninghoudersparkeerplaats (niet zijnde een fiscale parkeervergunning), artsenparkeerplaats, autodeelparkeerplaats of oplaadplaats voor elektrische voertuigen. Dit wordt vaak ter plaatse met een onderbord aangegeven. In een gemeentelijke verordening of besluit kunnen ook regels worden vastgelegd om voertuigen weg te slepen op fiscale parkeerplaatsen, bijvoorbeeld als een bepaald aantal naheffingsaanslagen parkeerbelasting niet betaald is.

 

Jitze Rinsma redactie Vexpansie

met medewerking van Henk Steennis, gemeente Amsterdam (op persoonlijke titel)

 

Kader

Bij het beschikbaar komen van de checklist keurmerk straatparkeren in 2006 was een belangrijk criterium dat vanuit elke parkeerplaats een parkeerautomaat zichtbaar diende te zijn. Belparkeren heeft door zijn eenvoud en betrouwbaarheid een zeer groot aandeel gekregen in het krijgen van parkeerrechten. Door de ontwikkeling van de apps wordt bij het openen van de app de laatste jaren de belcode veelal getoond. Daarmee boet de eis van zichtbaarheid van automaten in. We zijn benieuwd hoe dit verder gaat.

 

Tags

fiscalisering parkeerbelasting regelgeving bebording parkeerverordening parkeerautomaat beleidregels parkeercontrole

Bekijk meer artikelen

Laadpalen Gelderland en Utrecht kunnen uitgezet bij krapte op stroomnet

In meerdere gemeenten in Gelderland en Utrecht kunnen laadpalen binnenkort worden uitgezet als het stroomnetwerk overbelast is. De 191 laadpalen komen onder het beheer van Park&Charge en gaan “netbewust laden”. Dat betekent dat er minder of geen stroom naar de palen toegaat als er minder stroom beschikbaar is.

Lees meer

Parking Centrum Oosterdok grootste aantal binnenstedelijke laadplekken van Nederland

Het aantal laadplekken in de parkeergarage bij Oosterdok in Amsterdam is verdubbeld met 76 nieuwe oplaadpunten. Deze uitbreiding biedt elektrische rijders de zekerheid van een laadpaal in het hart van Amsterdam.

Lees meer

Nieuwe regels van kracht voor prijstransparantie laden elektrische auto’s

Vanaf 13 april gelden nieuwe regels over het laden van elektrische auto’s bij laadpalen. De Europese verordening AFIR zorgt in Europa voor meer laadstations, makkelijker laden en duidelijke communicatie over de kosten.

Lees meer

EV Infrastructure & Parking: Will supply ever meet demand?

There are always some fascinating discussions circulating around the electric vehicle (EV) sector. Two inextricably linked bones of contention that will be discussed during next month’s Intertraffic Amsterdam 2024 summit programme are supply and demand.

Lees meer

Tweede editie Essentiële Controlepunten Brandveiligheid

Van ‘Essentiele Controlepunten Brandveiligheid 2024’ is een tweede editie verschenen. Daarin zijn de actuele verwijzingen naar de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) opgenomen.

Lees meer

Elektrisch rijden in 2050: een geactualiseerde prognose van ElaadNL

In de nieuwste Elaad Outlook hebben de onderzoekers de prognoses voor elektrische personenauto’s en de benodigde laadinfrastructuur geactualiseerd.

Lees meer
1 2 3 18