7,5 jaar Expertteam

Het Expertteam van Vexpan is sinds begin 2014 operationeel, en functioneert dus nu 7,5 jaar. In die tijd is een scala aan belangwekkende vragen aan de orde gekomen, die hebben bijgedragen aan een verdieping van kennis en inzicht in het gecompliceerde fenomeen ‘parkeren’.

 

[Dit artikel verscheen eerder in Vexpansie 2021-2. | Tekst: Sjoerd Stienstra, Jacob de Vries ]

 

Na het weer is parkeren waarschijnlijk één van de meest besproken onderwerpen in de maatschappij. Feit en fictie over parkeren van elkaar scheiden is soms moeilijk. Vragen en misverstanden leiden soms tot felle debatten. Ook bij Vexpan komen regelmatig vragen binnen. Soms zijn dit specifieke detailvragen over bouwtechnische, juridische of beleidsmatige onderwerpen, maar vaak ook over meer fundamentele thema’s die ‘branchebreed’ van belang zijn om kennis en inzicht te verbreden. Om gestructureerd een bijdrage te leveren aan de functie van Vexpan als kenniscentrum en daarmee aan de beroepsmatige kwaliteit van de branche, is in 2014 het Expertteam opgericht. Het Expertteam bestaat uit vakinhoudelijke professionals van bij Vexpan aangesloten advies- en onderzoeksbureaus, die vanuit hun verzamelde expertise de aan Vexpan gerichte parkeervragen -zowel van leden als van anderen- beantwoorden. Terugkijkend zijn grote verschillen in aard en scope van binnengekomen vragen te onderkennen. Wel zijn in grote lijnen een drietal hoofdthema’s te onderscheiden, namelijk bedrijfsvoering, parkeerbeleid en beleidsonderzoek en techniek.

 

Bedrijfsvoering
De allereerste vraag die het Expertteam kreeg voorgelegd was meteen één met een grote reikwijdte: Welke kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) zijn bruikbaar als stuurinformatie voor gemeentes? In het antwoord gaf het Expertteam aan dat gemeenten zijn betrokken bij parkeren omdat ze een publieke taak te vervullen hebben. Welke beleidsdoelstellingen hieraan ten grondslag liggen verschillen van gemeente tot gemeente. Benodigde stuurinformatie of KPI’s zijn dan niet eenduidig te generaliseren. Toch is er wel een aantal KPI’s die voor veel organisaties zullen voldoen, zoals kosten, opbrengsten en bezettingsgraden. Ook valt te denken aan kwaliteitsindicatoren, de betrouwbaarheid en inzetbaarheid van apparatuur of snelheid van afhandeling van vragen door het Klant Contact Centre. Andere vragen die onder deze noemer aan de orde kwamen waren onder meer verdere kwantificering van KPI’s en de problematiek van privacy (kentekenherkenning).

 

Parkeerbeleid en beleidsonderzoek
Soms doet het Expertteam ook zelf kleinschalig onderzoek. Een voorbeeld hiervan is de analyse van tariefstructuren in parkeergarages en op straat. Het is steeds minder gebruikelijk parkeertarieven per uur of half uur te berekenen. Daarmee kan ook het principe dat parkeren in een parkeergarage goedkoper moet zijn dan het (betaald) straatparkeren in gedrang komen. De effectief te betalen prijs voor parkeren kan in een garage hoger uitvallen dan op straat. Het Expertteam voerde daarom een inventarisatie uit van tariefstructuren bij enkele middelgrote gemeenten. Hieruit bleek dat bij kleine verschillen in het ‘omgerekende tarief per minuut’ parkeerders op straat regelmatig goedkoper uit bleken dan parkeerders die eenzelfde tijd parkeren in een parkeergarage, die met grotere tijdseenheden werkte.
Het gebruik van parkeergarages stimuleren door tariefmaatregelen vraagt om invoering van een tariefstructuur waarbij de parkeergarage altijd goedkoper is dan straatparkeren. Kleinere stappen in de tariefstructuur bieden mogelijkheden. Zoveel mogelijk cashless betalen ligt voor de hand en vermindert kosten en risico’s.
Andere onderwerpen op dit gebied betroffen onder andere de effecten van invoering van koopzondagen, avondopening en de afnemende betekenis van de koopavond op de te hanteren aanwezigheidspercentages in parkeerbehoefteberekeningen, en een eerste verkenning van onderzoeksresultaten van de effecten van invoering van ‘gratis’ parkeren in winkelgebieden.

 

Techniek
Ogenschijnlijk eenvoudige vragen kunnen leiden tot uitgebreide vervolgtrajecten. Het Expertteam werd gevraagd een overzicht te geven van methoden om betonnen garagevloeren te behandelen. Wat zijn de kenmerken van die methoden en welke afwegingscriteria zijn er in de keuze voor een behandelmethode? Uit het onderzoek van het Expertteam kwam naar voren dat de keuze van de behandeling afhankelijk is van onder andere het vloersysteem en de te verwachten scheurvorming. Verder is de vraag relevant of vanuit functioneel oogpunt een waterdichte vloer vereist is of dat alleen eisen worden gesteld aan de duurzaamheid. Kostenoverwegingen zullen daarbij veelal ook een belangrijke rol spelen. Vooraf zullen betrokken partijen de risico’s en verantwoordelijkheden moeten bespreken ten aanzien van scheurvorming en toe te passen coating. Niet alleen tijdens de bouw maar ook in de gebruiksfase zijn regelmatig controles en inspecties nodig.
In deze kwestie is nauw samengewerkt met enige externe experts en is er contact gelegd met het Platform Betononderhoud. Gezamenlijk constateerden zij dat betononderhoud in parkeergarages te weinig aandacht krijgt. Dit leidde tot het initiatief om de handen ineen te slaan en de kennis van betononderhoud voor de parkeersector op een hoger peil te brengen.

 

Expertteam bestrijkt breed spectrum
Naast deze ‘grote onderwerpen’ zijn ook ‘kleinere’ vragen welkom bij het Expertteam. Recent is bijvoorbeeld een vraag opgepakt of openbaar gebruikte privé (supermarkt) parkeerterreinen al dan niet kunnen worden meegeteld in de bepaling van beschikbare restcapaciteit, en ook is een vraag behandeld over de herkenbaarheid en gebruiksgemak van parkeerapparatuur voor visueel en anderszins gehandicapten. Vragen aan het Expertteam blijken al met al een breed spectrum te omvatten. Soms gaat een vraag de mogelijkheden van het Expertteam te buiten. Dat gold bijvoorbeeld voor een zeer brede vraag over parkeernormen. Deze viel buiten de scope van het Expertteam vanwege de tijd en middelen die beantwoording zou kosten. Een vraag over de beleidsvrijheid van gemeenten bij het vaststellen van parkeertarieven viel buiten de eigen (niet-juridische) expertise.
Het komende jaar wil het Expertteam de werkafspraken en ook de zichtbaarheid van de bevindingen optimaliseren. Momenteel wordt intern bekeken op welke wijze dat kan worden vormgegeven zodat bijvoorbeeld kleinere vragen sneller kunnen worden behandeld. De bevindingen van het Expertteam worden breed gedeeld via de publiciteitskanalen van Vexpan: website, nieuwsbrief, Twitter, LinkedIn en een rubriek in Vexpansie.

 

 Heb je (grote of kleinere) vragen over het parkeren? Het Expertteam pakt het graag voor je op.

 

> Tekst: Sjoerd Stienstra, Jacob de Vries, leden Vexpan Expertteam

Tags

verenigingsnieuws advies onderzoek

Bekijk meer artikelen

Norm toegankelijkheid gebouwen in aantocht

Gebouwen, dus ook parkeergarages zouden voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking makkelijk toegankelijk moeten zijn. Daar lijkt nu schot in te komen door een nieuwe brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de voortgang van het Actieplan Toegankelijkheid voor de Bouw.

Lees meer

Parkeervisie Leiden De nieuwe ingeslagen weg van auto- en fietsparkeren

Leiden heeft flinke ambities voor de toekomst, zo bleek bij het aantreden van het nieuwe college in 2018 en het nieuwe beleidsakkoord 2018-2022. Ambities op het gebied van onder meer duurzaamheid, mobiliteit en parkeren.

Lees meer

Coronacrisis vergroot belang bereikbaarheid en parkeren van winkelgebieden Van basis- naar bestaansvoorwaarde

Er is een tijd geweest waarin er in Amsterdam iedere zaterdag een file stond vanaf het Rokin tot aan de parkeergarage van de Bijenkorf. Die tijd is voorbij.

Lees meer

100 aangesloten gemeenten na 10 jaar SHPV en op naar 1 NPVR

Het SHPV (Servicehuis Parkeer-en Verblijfsrechten) is op 22 juni 2010 als coöperatie van en voor gemeenten opgericht, met als doel het marktneutraal faciliteren van een landelijke voorziening voor het vastleggen en ontsluiten van parkeer-en verblijfsrechten

Lees meer

Rechter aanvaardt flexibele parkeernormen met MaaS

De Hoge Raad heeft een streep gehaald door de fiscale handhaving van parkeerduurbeperking. Als je geen belasting mag betalen kun je ook geen naheffingsaanslag opleggen.

Lees meer

Parkeeroplossing in strijd met parkeerbeleid

Een omgevingsvergunning voor een nieuwbouw­complex gaat tot twee keer toe onderuit, terwijl er niet één maar zelfs twee parkeeroplossingen zouden zijn. Dat het toch misgaat, komt – helaas – door een formele reden, zo blijkt. Onnodig, zo lijkt het. Wat ging er fout en welke oplossingen zijn er?

Lees meer
1 18 19 20 21 22