Ook Groningen introduceert de maatschappelijke parkeervergunning

Het betaald parkeren in Groningen stad is in de afgelopen jaren verder uitgebreid. Zo dringt de gemeente de parkeeroverlast terug, wordt het waterbedeffect voorkomen én de voorwaarde geschapen om met bewoners in gesprek te gaan over de manier waarop de herwonnen openbare ruimte opnieuw kan worden vormgegeven. De uitbreiding van betaald parkeren leidt ertoe dat (steeds meer) vrijwilligers niet altijd kosteloos kunnen parkeren, indien de organisatie geen of onvoldoende parkeerplaatsen heeft op eigen terrein.

 

Van de redactie Vexpansie  | Tekst: Jitze Rinsma

 

Vrijwilligerswerk is belangrijk voor veel organisaties met een maatschappelijke doelstelling. Deze organisaties hebben moeite met het vasthouden van vrijwilligers. Het invoeren van betaald parkeren kan een drempel vormen voor het aantrekken en behouden van vrijwilligerswerk. Om die reden heeft de gemeenteraad de januari 2023 de motie ‘Maatschappelijke parkeervergunning ook in Groningen’ aangenomen. Daarover is in onze nieuwsbrief eerder bericht. Naar aanleiding van die motie is de maatschappelijke parkeervergunning in Groningen per 1 juli 2023 ingevoerd.

Veel maatschappelijke organisaties hebben al heel lang met betaald parkeren te maken. Vaak hebben zij al een oplossing gevonden om toch hun locaties bereikbaar te houden. Maatschappelijke organisaties in betaald parkeergebied komen, net zoals alle andere organisaties, in aanmerking voor een bedrijvenvergunning. Elke organisatie mag maximaal vijf bedrijvenvergunningen aanvragen. De eerste vergunning kent een relatief laag tarief van circa € 120,-. De tweede en volgende vergunning een aanzienlijk hoger tarief van circa € 530,-. De bedrijfsvergunning biedt de mogelijkheid om te parkeren op straat in het parkeergebied waarin de organisaties gehuisvest is. Indien niet gebruik wordt gemaakt van de bedrijvenvergunning, beschikken vrijwilligers van deze organisaties over alternatieven.

 

 

De afweging                                                                                                                                                   

Vrijwilligers doen belangrijk werk. Een maatschappelijke vergunning kan helpen die waardering uit te drukken in een tegemoetkoming in de parkeerkosten. Geconstateerd wordt dat vrijwilligerswerk bij maatschappelijke organisaties onder druk staat. De toename van kosten, voor onder andere parkeren, kan een belemmering zijn voor de uitvoering van vrijwilligerswerk. Een maatschappelijke parkeervergunning kan hiervoor een uitkomst zijn en biedt een organisatie de mogelijkheid om vrijwilligers voor een lager tarief te laten parkeren in de wijk waar de organisatie gevestigd is. Hiermee wordt blijk gegeven van waardering voor vrijwilligerswerk in de gemeente.

 

 

Hoe ziet deze vergunning eruit                                                                                                

De maatschappelijke parkeervergunning wordt een type bezoekerspas voor bedrijven. Bewoners in een betaald parkeergebied kunnen al gebruik maken van een bezoekerspas om hun bezoek voordeliger te laten parkeren. Zij geven het kenteken door van de bezoeker via de gemeentelijke website. De maatschappelijke parkeervergunning geeft maatschappelijke organisaties ook deze mogelijkheid. Deze parkeervergunning is alleen geldig in het parkeergebied waar de organisatie gevestigd is en er kan 32 uren per kalenderweek me geparkeerd worden. De organisaties kunnen de kentekens van verschillende vrijwilligers gelijktijdig aanmelden. Vrijwilligers  worden zo op maat bediend. Immers zij werken vaak deeltijd en niet fulltime.

 

 

Het tarief                                                                                                                           

De maatschappelijke parkeervergunning moet niet leiden tot meer, maar enkel tot eenvoudiger auto parkeren door vrijwilligers. Daarom worden het maximumaantal parkeervergunningen voor bedrijven/organisaties gelijk gehouden. Zo wordt gestimuleerd dat organisaties gezondere en ruimte-efficiënte vormen van vervoer stimuleren. Voor bedrijven/organisaties geldt een maximum van 5 parkeervergunningen. Ook maatschappelijke organisaties mogen gezamenlijk maximaal 5 bedrijven- of maatschappelijke parkeervergunningen bezitten. Organisaties mogen dus zelf kiezen in welke verhouding zij deze vergunningen aanvragen, zolang het totaal op of onder de 5 blijft. Een mogelijke uitwerking van een maatschappelijke organisatie kan dus zijn: 3 bedrijvenvergunningen voor fulltime medewerkers op kenteken en 2 maatschappelijke parkeervergunningen. Ook in andere gemeenten zijn de maatschappelijke parkeervergunningen gemaximaliseerd. Het tarief voor de maatschappelijke parkeervergunning wordt gerelateerd aan het bestaande parkeertarief voor de bedrijvenvergunning. Normaliter zouden maatschappelijke organisaties in Groningen voor de eerste bedrijvenvergunning circa €120,- betalen, en voor de tweede en volgende vergunning aanzienlijk meer. Dit is een forse prijs voor vrijwilligerswerk. Met oog op het tarief in andere gemeenten is het tarief gelijk aan dat van de eerste bedrijvenvergunning. Voor elke maatschappelijke parkeervergunning betaalt de organisatie dus het relatief lager tarief.

 

 

Wie komt in aanmerking?                                                                                                                              

De parkeervergunning kan alleen aangevraagd worden door maatschappelijke organisaties en deze  worden gedefinieerd  aan de hand van SBI-codes:

 

32.99.1  Sociale werkvoorziening

85.2 Primair en speciaal onderwijs (waaronder Primair en speciaal onderwijs, Basisonderwijs voor leerplichtigen, Speciaal basisonderwijs en Speciaal onderwijs in          expertisecentra)

85.3 Voortgezet onderwijs (waaronder Algemeen vormend voortgezet onderwijs, Havo en vwo, Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, Praktijkonderwijs en Brede scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs)

87  Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting

88  Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting (waaronder 88.91 Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

93.11 Sportaccommodaties

93.12 Buitensport

93.15 Watersport

94.911 Religieuze organisaties

 

Sportclubs zijn hierbij meegenomen omdat van enkele vrijwilligers van sportclubs is bekend is dat zij problemen ervaren door betaald parkeren. De inschatting is dat deze groep niet omvangrijk is. E.e.a. wordt gemonitord gedurende de pilot.

 

 

Maatwerk

Met bewoners en organisaties die tegen de grenzen lopen van het parkeerbeleid gaat de gemeente in gesprek. Wringt het ergens? Dan zal worden beoordeeld in hoeverre een tegemoetkoming gepast is. Organisaties dienen de noodzaak voor meer parkeervergunningen aan te tonen, en duidelijk te maken op welke manier ze anders reizen stimuleren. Dat is reizen door gebruik te maken van de P+R, OV, fiets en/of deelmobiliteit. Zodra dit overtuigend duidelijk wordt gemaakt, kunnen mogelijkerwijs een aantal extra maatschappelijke parkeervergunningen worden verleend. Uiteraard geldt de maatschappelijke vergunning alleen voor straatparkeren, omdat voor parkeren in de garages een marktconforme prijs moet worden gevraagd. Dat betekent dat in de gebieden Europapark en Ebbinge-kwartier geen maatschappelijke parkeervergunning worden uitgegeven, omdat in die gebieden geen straatparkeervergunningen worden uitgegeven. In de binnenstad en binnenstad-oost geldt een quotum. Dat betekent dat het aantal straatparkeervergunningen wordt gemaximaliseerd. In wijken met een quotum kunnen de maatschappelijke vergunning beperkt worden uitgegeven. Daar is parkeerdruk immers al hoog.

 

 

Pilot   
Omdat sprake is van een nieuw type vergunning is besloten tot een pilot van twee jaar. Daardoor kan worden bijgestuurd mochten ongewenste effecten, zoals misbruik van de vergunning, zich voordoen. Anderzijds biedt het ook de mogelijkheid de voorwaarden te versoepelen mocht het product onvoldoende aansluiten op de behoefte. Tegen het einde van de pilotperiode wordt een evaluatie uitgevoerd. De belangrijkste indicator daarvan zal zijn de mate van gebruik van de vergunning. Aan de hand van de evaluatie zal dan besloten worden of de maatschappelijke parkeervergunning permanent wordt toegevoegd aan de straatparkeervergunningen.

 

Maatschappelijk draagvlak en financiële gevolgen
Uit gesprekken met organisaties bleek dat de maatschappelijke parkeervergunning op breed draagvlak kan rekenen. De financiële consequenties van de invoering van de maatschappelijke parkeervergunning zijn lastig in te schatten. Enerzijds zal er door gebruik van de vergunningen  een verlies aan inkomsten uit kort parkeren optreden en er zal overgestapt worden van bedrijvenvergunningen naar de maatschappelijke parkeervergunning. Deze is immers goedkoper.  Geschat wordt dat de kosten voor de (technische) invoering van het parkeerproduct zijn verwaarloosbaar. In totaliteit worden de gemiste inkomsten geschat op ongeveer € 50.000 per jaar die worden opgevangen binnen de exploitatie van het Parkeerbedrijf.

 

 

Tags

Vexpansie parkeervergunning Groningen maatschappelijke parkeervergunning

Bekijk meer artikelen

Handreiking koppelt mobiliteitshubs aan energie en ruimte

De 'Handreiking Energie en mobiliteitshubs' van CROW-KpVV geeft een eerste aanzet voor de realisatie van integrale hubs waarin ruimte, mobiliteit en energie samenkomen.

Lees meer

Handreiking: samenhangend netwerk mobiliteitshubs en knooppunten

CROW-KpVV biedt handreiking voor het realiseren van een samenhangend netwerk van mobiliteitshubs en ov-knooppunten. Handvatten voor provincies, regio’s en gemeenten.

Lees meer

Landelijke huisstijl voor herkenning deelhubs

Hoe herken je deelmobiliteithubs? Hoe wordt landelijk uniform het gebruik duidelijk? Speciaal hiervoor is een nieuwe landelijke identiteit ontwikkeld. Vaartsche Rijn in Utrecht heeft de primeur.

Lees meer

Vexpan Nationaal Parkeercongres gericht op groene toekomst

Hoe maak je parkeren ondersteunend aan ambities van gebieden en steden? Dit was het thema van het uitverkochte Vexpan Nationaal Parkeercongres, waar ook het Landelijk Actieprogramma Parkeren & Verblijven 2023 is gepresenteerd.

Lees meer

PostNL pakketautomaten in Q-Park parkeergarages

Parkeergarages worden steeds meer tot mobiliteitshubs ontwikkeld. PostNL en Q-Park plaatsen pakketautomaten in parkeergarages om extra gemak te bieden.

Lees meer

Hub naar een regionale aanpak!?

Er verschijnen steeds meer visies en strategieën met betrekking tot mobiliteitshubs en deelmobiliteit. Welke rol heeft de overheid hierin en wat kunnen we aan de markt overlaten?

Lees meer
1 2 3 4