Parkeren en CROW, volop in beweging

Parkeren vormt een hoeksteen van het verkeers- en vervoersbeleid bij gemeenten en regio’s. Bereikbaarheid, economische vitaliteit en leefbaarheid staan hierbij centraal. CROW is al jaren dé kennisorganisatie op het gebied van parkeren en mobiliteit, met publicaties als de Parkeerkencijfers, Handboek Parkeren en Handboek P+R. Deze bevatten de best beschikbare kennis op het gebied van parkeren, gericht op praktische toepassing door de verschillende doelgroepen.

 

[Dit artikel verscheen eerder in Vexpansie 2022-2 | Tekst Frans Bekhuis]

 

 

Om de kennis actueel te houden is het van belang om nieuwe ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven waarbij parkeren een belangrijke rol speelt tijdig te signaleren en er vervolgens op in te spelen. De opkomst en mogelijkheden van ICT en data, bevolkingsgroei, de woningbouwopgave en veranderend mobiliteitsgedrag, maar vooral de strijd om de ruimte in verstedelijkt gebied, zijn grote uitdagingen voor de komende jaren. Deze thema’s komen ook terug in het Landelijk Actieprogramma Parkeren.

Het werk van CROW als kennisplatform is gebaseerd op de pijlers kennisontwikkeling (door het projectmatig beantwoorden van relevante kennisvragen, gebundeld in de kennisagenda), kennisdeling (onder meer door het organiseren van regionale bijeenkomsten) en kennisborging.

 

Kennisontwikkeling

Voor de kennisontwikkeling is het van belang om de vragen en behoeften van de betrokken partijen zo goed mogelijk in beeld te houden. Dit doen we met de dynamische kennis­agenda parkeren. Voor 2022 staan de volgende projecten op de agenda: Parkeren en Gedrag, Parkeren en duurzame gebiedsontwikkeling 2.0 en de actualisatie van het Handboek Parkeren.

 

Kennisdeling

Het kennisnetwerk Parkeren (www.kennisnetwerkparkeren.nl) wil de best beschikbare kennis en expertise op het gebied van parkeren bundelen. Door deze kennis beschikbaar te stellen voor decentrale overheden, adviesbureaus en andere stakeholders en door de samenwerking tussen verschillende organisaties te bevorderen kunnen de ambities op het gebied van parkeren het beste waargemaakt worden.

Het kennisnetwerk vervult verschillende taken:

  • een platform en ontmoetingsplek voor betrokkenen om kennis en leerervaringen uit te wisselen, bijvoorbeeld door het organiseren van regionale bijeenkomsten;
  • de plek voor opbouw van expertise en kennisontwikkeling;
  • de borgingsplek voor opgebouwde kennis en expertise;
  • coördinatie van de dynamische kennisagenda parkeren en het Landelijk actieprogramma Parkeren. Beide zijn gebaseerd op gesignaleerde kennisbehoeften en vragen van decentrale overheden en andere stakeholders;
  • meer bereiken met een brede blik op parkeren, niet alleen door een integrale aanpak van inhoud en proces, maar ook door oog te hebben voor de samenhang tussen parkeren en duurzame gebiedsontwikkeling;
  • het is de plek waar data, informatie en kennistoepassing bij elkaar komen;
  • een bijdrage leveren aan de monitoring en evaluatie van de toegepaste maatregelen.

 

Kennisborging

Kennisborging is erop gericht de best beschikbare kennis op het gebied van parkeren voor betrokken partijen toegankelijk te maken. Dat betekent dat bestaande kennis actueel dient te worden gehouden en dat de kennis op een gemakkelijke manier ontsloten wordt. Een voorbeeld daarvan zijn de parkeerkencijfers. Daarnaast is het van groot belang dat de kennis en opgedane ervaringen van lopende en nieuwe pilots op een heldere manier beschikbaar worden gesteld aan de rest van Nederland. Tot slot willen we de wetenschap beter betrekken bij de praktijk (en vice versa) om zo het adagium ‘praktische kennis direct toepasbaar’ te versterken.

 

Samenwerking

Onlangs hebben vier organisaties op parkeergebied hun krachten gebundeld: SHPV, CROW, GNMI en Vexpan (zie het Vexpannieuws in deze Vexpansie). Samen met deze partijen organiseren we regionale bijeenkomsten, webinars en trainingen. Die activiteiten zijn er allemaal op gericht om elkaar te ontmoeten, kennis en ervaringen te delen en elkaar te helpen en te stimuleren om de best beschikbare kennis op het gebied van parkeren toe te passen. Daarbij gaat het erom te komen tot concrete, tastbare resultaten, die de eindgebruiker, de parkeerder, ondersteunen in het gebruik van parkeervoorzieningen. Daarmee wordt ook invulling gegeven aan de belangrijke pijlers in de aanpak van CROW: kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisborging. Juist in de samenwerking met de partners kan dit optimaal tot zijn recht komen.

Om de ontwikkelingen in de kennis over parkeren goed aan te laten sluiten bij het werkproces in de praktijk gaan de samenwerkende partijen het land in met een ‘roadshow’. Op verschillende plaatsen worden onderwerpen uit meerdere thema’s besproken en kunnen de deelnemers input geven en  vragen stellen. Een overzicht van geplande activiteiten is te vinden op:

LEES MEER over de roadshow

 

 

FRANS BEKHUIS,

senior projectmanager bij CROW

 

 

KADER

Parkeren, duurzaamheid en gebiedsontwikkeling zijn vakgebieden met elk hun eigen taal, hun eigen gewoontes en hun eigen netwerken. Een samenwerking met als doel parkeren te verbinden met duurzame gebiedsontwikkeling vraagt daarom om begrip van elkaars vakgebied en kennis van zaken.

Hiermee krijgt parkeren de plek die het verdient, namelijk maatwerk met een gebiedsgerichte aanpak en afgestemd met alle ambities van betrokken partijen. Gebieden die bereikbaar zijn voor auto’s voor zover de ambities van de toekomstige gebruikers reiken, maar waar de auto geen dominante positie meer in de openbare ruimte inneemt zoals we dat decennialang in steden gewend waren. Daarmee anticiperen we op de toenemende en veranderende ruimte- en mobiliteitsvraag, inclusief parkeren.

 

Tags

mobiliteitshubs leidraad CROW knooppunten hubs

Bekijk meer artikelen

Markante personen uit de parkeerwereld: Fenny Waalkens

Parkeren wordt vaak als ‘negatief’ gezien: te weinig, te duur, niet goed geregeld … Ik wil juist het tegenovergestelde laten zien, dat parkeren iets toevoegt aan de klantbeleving.

Lees meer

Raadgevend referendum: veel Amersfoorters tegen nieuw parkeerbeleid

Het zou helemaal misgaan met de retail. En na zou het al helemaal nooit meer goed komen. Maar klopt dat wel? Hoe krijg je met 'makkelijk en gratis parkeren' de binnenstad weer aan de praat.

Lees meer

Mobiliteitsbeeld 2023

Inwoners van Nederland legden in 2022 meer afstand in Nederland af dan in 2021, maar minder dan voor de coronapandemie (2019). Dit blijkt uit het Mobiliteitsbeeld 2023 van KiM.

Lees meer

Uitreiking Q-Park Student-Award 2023

Op 9 november is in Maastricht wederom de Q-Park Student-Award uitgereikt. Deze werd in 2014 door samenwerking van Q-Park met de Erasmus Universiteit Rotterdam in het leven geroepen.

Lees meer

Vanaf 1 januari 2024 rapporteren over CO2-uitstoot van reizen door werknemers

Per 1 januari a.s. gaan er regels gelden om de CO2-uitstoot van reizen door werknemers terug te dringen. De regels zullen opgenomen worden in het Besluit activiteiten leefomgeving, met de Omgevingswet als grondslag.

Lees meer

Parkeren na corona: terug naar oude gewoontes?

We zien berichten voorbij komen die erop lijken te wijzen dat het autogebruik weer terug is op het oude niveau van vóór corona of zelfs hoger.

Lees meer
1 2 3 30