Energietransitie en parkeren: ontwikkelingen met aandachtspunten voor schadeverzekeringen

Met de toename van elektrisch aangedreven auto’s, neemt ook de vraag naar laadunits bij parkeergarages toe. Vanuit het perspectief van brandverzekeraars betekent dit een extra risico.  Want de impact van een brand wordt door het nabranden van de accu’s groter. Het is een feit dat de impact van autobranden de afgelopen decennia is toegenomen doordat er meer kunststof in auto’s wordt toegepast. De regelgeving is daarop recent aangepast, maar nog niet van kracht.

 

 

Dit artikel verscheen eerder in Vexpansie 2022-4 |Tekst: Menno Sombroek

 

 

In dit artikel worden de laatste ontwikkelingen over schadepreventie en het verzekeren van parkeergarages besproken.

 

Verhoogd brandrisico door clustering laadunits

De aanwezigheid van laadunits zorgt veelal voor een clustering van elektrische auto’s. Dit kan bij een brand voor een toename van de schadeomvang zorgen. Ook de toegepaste techniek van de laadunits en oplaadsnoeren kan leiden tot een verhoogde kans op het ontstaan van brand buiten de voertuigen.

 

 

Gebouwgebonden installaties

Zijn boven ondergrondse parkeergarages kantoorunits of bedrijven geplaatst? Dan is er sprake van de aanwezigheid van zogenaamde gebouwgebonden installaties. Voorbeelden hiervan zijn water- en gasleidingen, elektra– en datakabels, koeling en noodstroom. De gevolgen van brand bij elektrische auto’s of laadunits zullen ook groot zijn op de gebouwgebonden installaties en dus de technische infrastructuur van een gebouw. Hierbij kan materiële schade ontstaan, maar ook bedrijfsschade (bedrijfsstilstand) bij gebruikers van het gebouw.

 

 

Eisen van de overheid

Bij de bouw van parkeergarages van na 1992 zal het ontwerp gebaseerd zijn op het Bouwbesluit. Zoals bekend zijn de eisen vanuit het Bouwbesluit gebaseerd op het mogelijk maken van veilig vluchten van personen. De WBDBO-normen (Weerstand Brand Doorlating Brand Overslag) waaraan de brandscheidende muren/wanden van de constructie moeten voldoen, zijn aan het Bouwbesluit ontleend.

Het is evident dat het ontbranden van een elektrische auto, voor wat betreft de duur van de brand en de hitte-intensiteit, niet te vergelijken is met het ontbranden van een motorrijtuig dat op fossiele brandstof rijdt. Maar op dit moment wordt er bij het ontwerpen van nieuwe parkeergarages en berekenen van de constructie geen rekening gehouden met de aanwezigheid van elektrische auto’s en het afwijkende brandgedrag. Recent hebben in het Staatsblad 2022 nr. 360 een aantal eisen gestaan. Wat betreft laadstations betekent dat zowel voor nieuwe als voor bestaande garages dat deze centraal moeten kunnen worden uitgeschakeld.

Uiteraard zijn voornoemde ontwikkelingen, de overheid niet ontgaan. Het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid publiceert veel over dit onderwerp en dat geldt ook voor Brandweer Nederland. Ook hierbij geldt dat de veiligheid van personen primair is. De grootte van een schade is dat niet.

Politiek speelt hier ook een rol omdat instanties voorzichtig zijn met het doen van uitspraken die de energietransitie kunnen afremmen.

 

 

Eisen van verzekeraars

In tegenstelling tot de richtlijnen en eisen vanuit de overheid is het beleid van verzekeraars er meer op gericht de kans op schade en impact daarvan te beperken.Voor oplaadstations (inclusief laadpalen), kunnen verzekeraars de volgende eisen stellen:

 • Zorg dat alle oplaadvoorzieningen bij een calamiteit kunnen worden afgeschakeld met behulp van noodstop-drukknoppen.
 • Plaats de oplaadstations bij voorkeur niet in de garage maar daarbuiten.
 • Indien toch geplaatst in de garage dan nabij in -/uitrit of nabij gevelopeningen zoals ventilatieroosters.
 • Realiseer geen laadplekken en parkeerplaatsen voor elektrische auto’s nabij de kern met trappenhuis en/of lift.
 • Overweeg sprinkler- of watermistinstallatie bij nieuw– of verbouw.
 • Realiseer brandwerende tussenschotten tussen de oplaadpunten.
 • Bescherm laadpalen tegen aanrijding, want een beschadigde laadpaal kan brandgevaar veroorzaken.
 • Zorg voor ophangbeugels of andere voorzieningen die ervoor zorgen dat kabels en stekkers niet beschadigd kunnen raken.
 • Laat je goed adviseren over de aanpassing van de elektrische installaties zeker als ook sprake is van energieopwekking en energieopslag.
 • Zorg bij oplevering van de installatie voor een opleverkeuring volgens de geldende normen.
 • Laat de elektrische installatie ten behoeve van oplaadvoorzieningen, minimaal iedere 5 jaar door een Scope 10 erkend inspectiebedrijf beoordelen.

 

Bedrijfsschade

Bijzondere aandacht is gevraagd voor de zogenaamde geleden immateriële of bedrijfsschade in geval de parkeergarage of belendende kantoorruimte door brand of een ander verzekerde calamiteit getroffen wordt.

Een exploitant van een parkeergarage kan de derving van nettowinst en de vaste kosten, verzekeren op een bedrijfsschadeverzekering. Bij een materiële schade aan de garage zelf waarbij omzet wordt gederfd omdat de garage langere tijd niet toegankelijk was, kan die situatie zich voordoen.

Ook is het mogelijk om extra kosten te verzekeren. De verzekeraar keert dan bij een materiële schade, gedurende een overeengekomen periode, een bedrag uit waarmee de exploitant voorzieningen kan treffen om de schade door stilstand zoveel mogelijk te beperken.

 

 

Casus: schade voor eigenaar parkeergarage

De exploitant van een parkeergarage heeft zowel de garage zelf (met een gebouwenverzekering) als de omzet (met een bedrijfsschadeverzekering) verzekerd. Er ontstaat brand, de exploitant heeft voldaan aan alle in de polis vermelde preventie-eisen. De verzekeraar vergoedt de materiële schade en de door de bedrijfstilstand veroorzaakte derving van nettowinst en het doorbetalen van de vaste kosten.

 

 

Casus: schade bij belendend pand

Een aan een parkeergarage belendend pand wordt door brand getroffen waardoor de toegang tot de parkeergarage voor langere tijd gestremd is. De exploitant beschikt over een eigen uitgebreide brandverzekering inclusief bedrijfsschade-dekking.

In dit geval ondervindt de exploitant geen eigen materiële schade maar derft wel omzet. In deze casus kan de exploitant de eigen schade alleen verhalen indien met succes aangetoond kan worden dat nalatigheid van de eigenaar van het door brand getroffen pand de oorzaak was van de schade.

Het is overigens ook mogelijk de bedrijfsschade die veroorzaakt wordt door het onbereikbaar zijn van een verzekerd object (in dit geval de parkeergarage) als gevolg van schade aan naburige zaken te verzekeren.

 

 

Conclusies en aanbevelingen

 • De energietransitie vergroot de kans op materiële en immateriële schade.
 • Eisen die vanuit de overheid gesteld worden lopen niet altijd synchroon met eisen van verzekeraars.
 • Van ondernemers wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de te nemen preventieve en organisatorische maatregelen om schade te voorkomen en te beheersen.
 • Laat u adviseren door uw verzekeringsmakelaar en technisch installateur.

 

 

MENNO SOMBROEK, Manager Zakelijke Markt VMD Koster verzekeringen

 

Tags

energietransitie accu EV parkeergarages brandrisico laadunits verzekeraars verzekeren schadeverzekering

Bekijk meer artikelen

Nieuwe regels van kracht voor prijstransparantie laden elektrische auto’s

Vanaf 13 april gelden nieuwe regels over het laden van elektrische auto’s bij laadpalen. De Europese verordening AFIR zorgt in Europa voor meer laadstations, makkelijker laden en duidelijke communicatie over de kosten.

Lees meer

Tweede editie Essentiële Controlepunten Brandveiligheid

Van ‘Essentiele Controlepunten Brandveiligheid 2024’ is een tweede editie verschenen. Daarin zijn de actuele verwijzingen naar de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) opgenomen.

Lees meer

Elektrisch rijden in 2050: een geactualiseerde prognose van ElaadNL

In de nieuwste Elaad Outlook hebben de onderzoekers de prognoses voor elektrische personenauto’s en de benodigde laadinfrastructuur geactualiseerd.

Lees meer

Brandveiligheid elektrische fietsen, steps en scooters in parkeergarages

In dit artikel wordt stilgestaan bij de risico’s van deze kleine elektrische vervoersmiddelen, hoe vaak deze in brand vliegen en wat je kan doen om deze vervoermiddelen veilig op te laden.

Lees meer

35.000 laadpunten voor 3 provincies

De provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht krijgen er de komende 4 jaar maximaal 35.000 publieke laadpunten bij. Het projectbureau MRA-Elektrisch heeft hiertoe voor 74 gemeenten een aanbesteding georganiseerd die gewonnen is door Shell ubitricity, Vattenfall InCharge en TotalEnergies.

Lees meer

ElaadNL: Versnelling groei elektrische auto’s na 2030 verwacht

ElaadNL presenteert met de Elaad Outlook Personenauto’s 2024. Met de nieuwste prognoses voor de groei van elektrische auto’s en de verwachte benodigde laadinfrastructuur en stroomvraag in Nederland.

Lees meer
1 2 3 17