Werkgroep CLIP: gezamenlijke inzet voldoende laadinfrastructuur

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Vexpan, Platform voor Parkeren in Nederland zetten zich gezamenlijk in voor voldoende laadinfrastructuur in publiek toegankelijke parkeergarages. Zowel kwantitatief als kwalitatief. Dit is afgesproken in het in maart 2021 ondertekende Convenant Laadinfrastructuur in Parkeergarages (CLIP). Ter ondersteuning van de ambities is de CLIP werkgroep opgericht. Met vertegenwoordiging vanuit het ministerie, de publieke en private exploitanten. 

 

Ambities convenant

De ambities benoemd in het convenant gaan uit van het:

 

 • in 2025 voorzien van 5 procent van alle plekken in parkeergarages met laadinfrastructuur
 • in 2030 voorzien van gemiddeld 10 procent van alle plekken in parkeergarages met laadinfrastructuur

 

Daartoe zullen we kennis verzamelen en verspreiden naar alle stakeholders op gebied van technische ontwikkelingen en brandveiligheid. Waar nodig zullen regelgevingen aangepast worden om deze ontwikkeling zoveel mogelijk te ondersteunen en voldoende capaciteit te kunnen bieden.

 

In 2023 onderzocht de werkgroep een aantal uitdagingen die de ambities nadelig beïnvloeden:

 1. wet- en regelgeving
 2. brandveiligheid
 3. netcapaciteit
 4. verzekerbaarheid
 5. investeringen en data

 

In deze jaarrapportage 2023 geeft werkgroep CLIP adviezen & aanbevelingen bij deze 5 uitdagingen.

 

CLIP Jaarrapportage 2023 met aanbevelingen en adviezen

 

 

 

 

Doelstelling werkgroep CLIP

De doelstelling van de CLIP werkgroep is: ‘Omstandigheden creëren en verbeteren die de slaagkans voor de ambities van het CLIP convenant vergroten.’

 

 

Activiteiten werkgroep

 1. Afstemmen met eigenaren, exploitanten en beheerders van parkeergarages in het publieke en private domein en met andere betrokken stakeholders met betrekking tot de laadinfrastructuur voor Elektrische Voertuigen
 2. Uitwerken van onderwerpen die bijdragen aan de transitie naar elektrische mobiliteit (vanuit specifieke deskundigheid)
 3. Collecteren van data met betrekking tot reguliere laadinfrastructuur (<22kW) in het kader van bewaking, voortgang en ambities

 

De werkgroep vergadert 4 keer per jaar om de voortgang van de ambities te bespreken. Op deze pagina informeren wij jou over de voortgang van de uitvoering van het convenant. En we delen kennis met elkaar en de leden van Vexpan.

Voortgang Convenant Laadinfrastructuur in Parkeergarages

 • 2019: ondertekening intentieverklaring ministerie IenW en Vexpan op het Vexpan Nationaal Parkeercongres (10 oktober 2019)
 • 2020: voorbereiding uitwerking convenant
 • 2021: ondertekening convenant door staatssecretaris en voorzitter Vexpan (4 maart 2021)
 • 2021: formering werkgroep CLIP en vaststelling uitvoeringsprogramma 2021-2022
 • 2021: eerste dataverzameling
 • 2022: constatering 5 uitdagingen die ambitie nadelig beïnvloeden. Besluit deze in 2023 te onderzoeken.
 • 2023: uitwerken 5 uitdagingen met daarbij adviezen en aanbevelingen
 • 2023: samenvoegen werkgroep CLIP met Vexpan werkgroep Brandveiligheid
 • 2024: presentatie publicatie CLIP: jaarrapportage 2023 (25 januari 2024)
 • 2024: aansluiting zoeken met relevante partijen en belangengroepen die de Vexpan leden kunnen helpen met de 5 uitdagingen

Leden Werkgroep CLIP 

De volgende deelnemers vertegenwoordigen hun organisatie in werkgroep CLIP (klik op de link voor contactgegevens):

 

Nog geen lid van Vexpan?

Word ook lid van Vexpan. Door lid te worden van de branchevereniging en werkgroep CLIP ben je in staat om gezamenlijk op te treden en specifieke belangen te behartigen. Dit kan van invloed zijn op beleidsvorming en regelgeving op het gebied van parkeren en e-laden.

Meer voordelen als lid

Thema E-laden en Brandveiligheid

Elektrisch rijden in 2050: een geactualiseerde prognose van ElaadNL

In de nieuwste Elaad Outlook hebben de onderzoekers de prognoses voor elektrische personenauto’s en de benodigde laadinfrastructuur geactualiseerd.

Lees meer

Brandveiligheid elektrische fietsen, steps en scooters in parkeergarages

In dit artikel wordt stilgestaan bij de risico’s van deze kleine elektrische vervoersmiddelen, hoe vaak deze in brand vliegen en wat je kan doen om deze vervoermiddelen veilig op te laden.

Lees meer

35.000 laadpunten voor 3 provincies

De provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht krijgen er de komende 4 jaar maximaal 35.000 publieke laadpunten bij. Het projectbureau MRA-Elektrisch heeft hiertoe voor 74 gemeenten een aanbesteding georganiseerd die gewonnen is door Shell ubitricity, Vattenfall InCharge en TotalEnergies.

Lees meer

ElaadNL: Versnelling groei elektrische auto’s na 2030 verwacht

ElaadNL presenteert met de Elaad Outlook Personenauto’s 2024. Met de nieuwste prognoses voor de groei van elektrische auto’s en de verwachte benodigde laadinfrastructuur en stroomvraag in Nederland.

Lees meer

Hoeveel elektrische auto's kan de wereld aan?

Als iedereen elektrisch gaat rijden hebben we geen fossiele uitstoot meer, maar voor de productie van de batterijen en elektromotoren van die auto’s zijn veel grondstoffen nodig.

Lees meer

Nieuwe regelgeving en subsidie oplaadpunten in parkeergarages in 2024

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) per 1 januari 2024 gelden er ook nieuwe regels voor het plaatsen van oplaadpunten in parkeergarages.

Lees meer
1 2 3 4 18