Werkgroep CLIP: gezamenlijke inzet voldoende laadinfrastructuur

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Vexpan, Platform voor Parkeren in Nederland zetten zich gezamenlijk in voor voldoende laadinfrastructuur in publiek toegankelijke parkeergarages. Zowel kwantitatief als kwalitatief. Dit is afgesproken in het in maart 2021 ondertekende Convenant Laadinfrastructuur in Parkeergarages (CLIP). Ter ondersteuning van de ambities is de CLIP werkgroep opgericht. Met vertegenwoordiging vanuit het ministerie, de publieke en private exploitanten. 

 

Ambities convenant

De ambities benoemd in het convenant gaan uit van het:

 

 • in 2025 voorzien van 5 procent van alle plekken in parkeergarages met laadinfrastructuur
 • in 2030 voorzien van gemiddeld 10 procent van alle plekken in parkeergarages met laadinfrastructuur

 

Daartoe zullen we kennis verzamelen en verspreiden naar alle stakeholders op gebied van technische ontwikkelingen en brandveiligheid. Waar nodig zullen regelgevingen aangepast worden om deze ontwikkeling zoveel mogelijk te ondersteunen en voldoende capaciteit te kunnen bieden.

 

In 2023 onderzocht de werkgroep een aantal uitdagingen die de ambities nadelig beïnvloeden:

 1. wet- en regelgeving
 2. brandveiligheid
 3. netcapaciteit
 4. verzekerbaarheid
 5. investeringen en data

 

In deze jaarrapportage 2023 geeft werkgroep CLIP adviezen & aanbevelingen bij deze 5 uitdagingen.

 

CLIP Jaarrapportage 2023 met aanbevelingen en adviezen

 

 

 

 

Doelstelling werkgroep CLIP

De doelstelling van de CLIP werkgroep is: ‘Omstandigheden creëren en verbeteren die de slaagkans voor de ambities van het CLIP convenant vergroten.’

 

 

Activiteiten werkgroep

 1. Afstemmen met eigenaren, exploitanten en beheerders van parkeergarages in het publieke en private domein en met andere betrokken stakeholders met betrekking tot de laadinfrastructuur voor Elektrische Voertuigen
 2. Uitwerken van onderwerpen die bijdragen aan de transitie naar elektrische mobiliteit (vanuit specifieke deskundigheid)
 3. Collecteren van data met betrekking tot reguliere laadinfrastructuur (<22kW) in het kader van bewaking, voortgang en ambities

 

De werkgroep vergadert 4 keer per jaar om de voortgang van de ambities te bespreken. Op deze pagina informeren wij jou over de voortgang van de uitvoering van het convenant. En we delen kennis met elkaar en de leden van Vexpan.

Voortgang Convenant Laadinfrastructuur in Parkeergarages

 • 2019: ondertekening intentieverklaring ministerie IenW en Vexpan op het Vexpan Nationaal Parkeercongres (10 oktober 2019)
 • 2020: voorbereiding uitwerking convenant
 • 2021: ondertekening convenant door staatssecretaris en voorzitter Vexpan (4 maart 2021)
 • 2021: formering werkgroep CLIP en vaststelling uitvoeringsprogramma 2021-2022
 • 2021: eerste dataverzameling
 • 2022: constatering 5 uitdagingen die ambitie nadelig beïnvloeden. Besluit deze in 2023 te onderzoeken.
 • 2023: uitwerken 5 uitdagingen met daarbij adviezen en aanbevelingen
 • 2023: samenvoegen werkgroep CLIP met Vexpan werkgroep Brandveiligheid
 • 2024: presentatie publicatie CLIP: jaarrapportage 2023 (25 januari 2024)
 • 2024: aansluiting zoeken met relevante partijen en belangengroepen die de Vexpan leden kunnen helpen met de 5 uitdagingen

Leden Werkgroep CLIP 

De volgende deelnemers vertegenwoordigen hun organisatie in werkgroep CLIP (klik op de link voor contactgegevens):

 

Nog geen lid van Vexpan?

Word ook lid van Vexpan. Door lid te worden van de branchevereniging en werkgroep CLIP ben je in staat om gezamenlijk op te treden en specifieke belangen te behartigen. Dit kan van invloed zijn op beleidsvorming en regelgeving op het gebied van parkeren en e-laden.

Meer voordelen als lid

Thema E-laden en Brandveiligheid

Vehicle-to-grid: Elektrische voertuigen als flexibele opslag in het elektriciteitsnet

Vehicle-to-grid (V2G) technologie stelt elektrische voertuigen in staat om ook elektriciteit terug te leveren aan het elektriciteitsnet. De flexibele capaciteit van de batterij helpt het net in balans te houden en levert geld op voor de eigenaar van de auto.

Lees meer

Elektrische voertuigen

De snelgroeiende markt voor elektrische voertuigen (EV's) vereist een overeenkomstige infrastructuur voor het opladen van de accu’s. Dit opladen moet natuurlijk gemakkelijk thuis, onderweg of bij bedrijven kunnen plaatsvinden..

Lees meer

Expertteam: Brandveiligheid in parkeergarages

Wat is het advies van het Expertteam aan het bestuur hoe met het thema 'Brandveiligheid in parkeergarages' om te gaan?  

Lees meer
1 16 17 18