Zorgen over ondergronds laden

Op 22 februari jl. werd het nieuwsitem ‘Grote zorgen over ondergronds laden elektrische auto’s vanwege brandgevaar’ van het programma Kassa uitgezonden. Daarin werd aandacht besteed aan de veiligheid van het laden van elektrische auto’s in parkeergarages. Naar aanleiding van deze uitzending willen we, het bestuur van Vexpan, u informeren.

Ook Vexpan is voorafgaand aan de uitzending benaderd om haar mening, ervaring en inzichten te geven over dit onderwerp. Wij hebben ervoor gekozen om hieraan, behalve in algemene zin, geen medewerking te verlenen. Het leek ons goed u te informeren over waar we, wat betreft dit actuele onderwerp, mee bezig zijn.

Convenant voor duurzame toekomst

Tijdens het Vexpan Nationaal Parkeercongres 2019 is het “Convenant voor duurzame toekomst” getekend. Daarna hebben een aantal vervolggesprekken met de Directie Duurzame Mobiliteit van het Ministerie van I&W plaatsgevonden. In het convenant is de doelstelling vastgelegd om gezamenlijk het uitrollen van laadpunten in parkeergarages te stimuleren. Naar aanleiding van de gevoerde gesprekken wordt door het ministerie nu een onderzoeksopdracht geformuleerd om te komen tot een inventarisatie van wensen, randvoorwaarden en mogelijke belemmeringen die exploitanten op dit moment beperken om tot verdere uitrol over te gaan. De verwachting is dat het onderzoek begin maart zal starten en eind april kan worden afgerond. De gezamenlijke doelstelling van de I&W-DDM en Vexpan is om een handreiking te publiceren naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten. 

Wat staat er verder te gebeuren?

Het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid is voornemens medio 2020 een aanbeveling over laadvoorzieningen in parkeergarages uit te brengen. We zullen daarover contact met hen leggen en vragen of wij hun van advies kunnen dienen en of een concept van de aanbeveling aan onze leden kan worden gepresenteerd. Verder zal dit onderwerp waarschijnlijk de nodige aandacht krijgen op het komende Vexpan Nationaal Parkeercongres dit najaar. 

Er is in verscheidene Vexpansies aandacht besteed aan elektrisch laden en brandveiligheid in parkeergarages, bijvoorbeeld in Vexpansie #4 van 2019. Ook in 2020 zal u meer over het onderwerp in Vexpansie lezen. 

Mocht u voor Vexpansie en/of onze nieuwsbrief een bijdrage aan de discussie over dit onderwerp willen doen of mocht u een vraag hebben, schroom dan niet contact op te nemen via info@vexpan.nl.

Ook delen wij via de EPA (European Parking Association) onze ervaringen en inzichten met andere Europese parkeerbranches, gezien het feit dat de introductie en het aandeel van elektrische auto’s per land verschilt en in bepaalde regio’s, zoals de Nordics, voorloopt op de Nederlandse situatie.

U ziet dat dit belangrijke onderwerp de volle aandacht van het bestuur heeft.

Met vriendelijke groet,

Andre Wielaard

Voorzitter Vexpan