Webinar – Parkeergarages als luchtzuiverende longen in binnensteden

Op donderdag 14 mei 2020 organiseerde Vexpan als alternatief voor de fysieke lunchbijeenkomst een webinar over het onderwerp “parkeergarages als luchtzuiverende longen in binnensteden”. Ten overstaan van circa 45 online aanwezigen verzorgde Roel Gijsbers van ENS Clean Air Solutions een presentatie.

Ook voor Vexpan is het in deze tijd zoeken naar creatieve oplossingen om te kunnen blijven netwerken en kennis aan u over te dragen. Tijdens deze webinar ontmoeten de aanwezigen elkaar online en volgen zij via een stabiele videoverbinding een presentatie. Weliswaar verzorgt men zelf de broodjes en de koffie, de inhoud van de presentatie is niet anders. Na een korte inleiding door Daniel di Tella, de moderator van deze webinar, gaan we van start. Het beeld is helder, alleen het geluid wat blikkerig maar iedereen is prima verstaanbaar.

Roel Gijsbers begint zijn presentatie bij het ontstaan van het familiebedrijf ENS Clean Air Solutions. Dit was in 2009 vanuit de uitdagingen die de familie zag in de toenemende verstedelijking en de spanning die dit veroorzaak in de luchtkwaliteit van de leefomgeving. ENS Clean Air Solutions heeft zich als doel gesteld klanten innovatieve en duurzame oplossingen te bieden voor schone lucht. De focus ligt daarbij op fijnstof en roet. De producten ontwikkelt ENS Clean Air Solutions in eigen huis en zijn zowel binnen als buiten toepasbaar. Naast standaardproducten maken ze op verzoek maatwerkproducten, inmiddels ook voor internationale klanten. Belangrijk onderdeel van het bedrijf is het doen van onderzoek naar de effecten van hun producten. Dit gebeurt in samenwerking met wetenschappelijke instanties.

Gijsbers zoomt in op de bepalende aspecten in de leefomgeving die ook Vexpan hanteert. Milieufactoren behoren hiertoe. Hij stelt terecht dat het niet onze parkeervoorzieningen zijn die luchtvervuiling veroorzaken. Het zijn de ritten van, naar en door onze parkeervoorzieningen. Voor het creëren van een aantrekkelijke leefomgeving is het belangrijk de effecten van milieufactoren, waaronder de luchtkwaliteit, positief te beïnvloeden. Een aanzienlijk deel van de zogeheten ‘ziektelast’ onder de bevolking wordt aantoonbaar beïnvloed door de luchtkwaliteit. Hierbij gaat het in hoofdzaak om drie soorten stoffen: stikstof, ozon en fijnstof. Deze stoffen vinden hun oorsprong deels in natuurlijke processen en deels in menselijk handelen. Ook komt veel overgewaaid vanuit het buitenland. Tegelijkertijd waaien hier geproduceerde stoffen het land uit. Per saldo is Nederland een exporteur van deze stoffen. Daarbij wordt voornamelijk fijnstof verspreid door menselijk handelen. Het is belangrijk om te weten dat fijnstof een verzamelnaam is voor microscopisch kleine deeltjes in de lucht, circa 5 à 7 keer zo klein als de doorsnede van een menselijke haar. Omdat ze zo klein zijn, kunnen deze deeltjes gemakkelijk heel ver het menselijke lichaam binnendringen. En daar kan het ziektes veroorzaken.

De bijdrage van auto’s aan de hoeveelheid fijnstof in binnensteden is relatief hoog. Auto’s worden weliswaar schoner qua brandstof maar fijnstof als gevolg van slijtage van banden en wegverharding nemen zelfs toe door het stijgende autogebruik (tot recentelijk). Gijsbers maakt hierbij een korte uitstap naar het coronavirus. Er is nog niet veel bekend of wetenschappelijk aangetoond maar over het algemeen wordt aangenomen dat een omgeving met meer luchtvervuiling een negatief effect heeft op verspreiding van het coronavirus.

ENS Clean Air Solutions maakt grote luchtzuiveringsapparaten om de luchtkwaliteit te verbeteren. Hoewel het wegnemen van de bron de meest effectieve aanpak is, kan veelal alleen worden ingezet op symptoombestrijding. Dan gaat het bijvoorbeeld over mobiliteit beïnvloeden, meer groen realiseren en technologische oplossingen. En bij die laatste komen parkeervoorzieningen in beeld. Als grote (vaak open) ruimte in de stad zijn parkeergarages van toegevoegde waarde indien hier luchtzuiveringsapparaten worden ingezet. Aangezogen lucht waarin zich fijnstof, maar ook roet, bevindt krijgt in het apparaat een positieve lading. Een stofafvangplaat houdt het positief geladen stof vast. De schone lucht wordt weer de parkeervoorziening of direct de stad in geblazen. Deze lucht is tot 43% schoner. De luchtzuiveringsapparaten zuigen gecontroleerd vervuilde lucht aan, tot 7500 m3 per uur. Het systeem is onafhankelijk van een eventueel bestaand ventilatiesysteem. Hiermee verbetert dus luchtkwaliteit. Dit komt direct de gezondheid van klanten en het personeel ten goede. Maar ook de gezondheid van de mensen in de directe omgeving van de parkeervoorziening. En niet onbelangrijk: het versterkt het duurzame imago van de exploitant. Gijsbers schets een situatie waarbij luchtzuiveringsapparaten in parkeervoorzieningen onderdeel zijn van een groter netwerk van luchtzuiveringsapparaten in binnensteden. Zo ontstaat een ideale zuiveringssituatie die fungeren als luchtzuiverende longen in binnensteden.