LUNCHBIJEENKOMST 14 OKTOBER ‘PASSENDE PARKEERNORM’ DOOR FRANK AALBERS VAN GOUDAPPEL

Op 14 oktober vindt de Vexpan Lunchbijeenkomst plaats: ‘Passende parkeernorm – Van onnodige parkeerplaats naar betaalbare woning’. De komende jaren hebben we in Nederland een opgave om een flink aantal woningen te realiseren. De meeste woningen zijn in binnenstedelijk gebied beoogd, waar de ruimte beperkt en schaars is. De lunchlezing wordt gegeven door Frank Aalbers van Goudappel

We zien een beweging die erop gericht is parkeerbeleid te actualiseren en parkeernormen bij te stellen. Dit is door de huidige behoefte om de bouw van (sociale) woningen te bevorderen én vanuit de wens om aantrekkelijke en duurzame woonomgevingen te creëren.

Te lage parkeernormen kunnen echter leiden tot parkeerproblemen. Maar te hoge parkeernormen tot het onnodig gebruik van ruimte en inzet van financiële middelen. En mogelijk zelfs tot remmend effecten op noodzakelijke ontwikkelingen. Welke handvatten kun je gebruiken bij het bepalen van een passende parkeernorm? Daar gaan we op in tijdens deze lunchlezing.

Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod:
• Wat is het daadwerkelijke autobezit per gemeente, wijk of buurt?
• En hoe verhoudt het autobezit (per doelgroep, per type woning) zich dan tot de vigerende parkeernormen? 
• Zijn er argumenten om in specifieke situaties verdere reducties op parkeernormen toe te passen?

Beantwoording van deze vragen geeft de argumenten die je kunt gebruiken om te komen tot reële parkeernormen c.q. een reële parkeereis voor de betreffende woningbouwontwikkeling. Mits goed onderbouwd en toegepast volgens een consequente beleidslijn.

Onderzoeken voor gemeenten en woningbouwcorporaties laten zien: soms kan een gemeentelijke parkeernorm fors omlaag.

Meer informatie en Aanmelden