Het EPA congres in Malaga: “Key solutions for urban mobility”

Een verslag door Peter Martens

Van 18 tot 20 september was er voor de Europese parkeerwereld het tweejaarlijkse congres in Malaga, de “opvolger” van ons EPA-congres twee jaar geleden in Rotterdam. Het congres omvatte en plenair programma, omzoomd door negen kleinere parallelsessies met in totaal 70 sprekers. Naast de drie congresruimtes was er de “exhibition” met 34 informatiestands rondom de centrale cateringruimte, een soort marktplaats voor de informele contacten. Die waren er natuurlijk ook op de welkomstparty in de Beachclub en het congresdiner in het automuseum van Malaga. Er werden 563 deelnemers geregistreerd, waarvan bijna de helft afkomstig was uit het thuisland. Nederland was met 31 deelnemers relatief goed vertegenwoordigd en werd alleen overtroffen door België (incl EU-reps) en Duitsland.

Keynote presentaties van de eerste dag

De eerste dag stonden de keynote presentaties vooral in het teken van de stedelijke mobiliteit en de rol van parkeren daarin. Laurence Bannerman, president van EPA sloot de openingsceremonie van het congres af met de presentatie van het nieuwe “Position Paper” met vier centrale stellingen:

  • “Smart Parking” is belangrijk om door gedragsbeïnvloeding, faciliteren van elektrische auto’s en park&ride luchtvervuiling en congestie in stedelijke gebieden te reduceren
  • “Smart Parking” draagt bij aan duurzame mobiliteit door verschuiving naar schonere mobiliteitsoplossingen te faciliteren met PaaS (Parking as a Service) en off-street “mobiliteitshubs”
  • “Smart Parking” draagt bij aan beter gebruik van stedelijke ruimte door verschuiving van straatparkeren naar ondergrondse voorzieningen voor nieuwe vervoersservices naast traditioneel parkeren.
  • “Smart Parking” verbetert de aantrekkelijkheid van binnensteden door betere service aan consumenten door betere bereikbaarheid en algehele kwaliteit van het stedelijk leven.

Maarten Steinbuch van de TU-Eindhoven schetste de effecten van steeds intelligentere voertuigen, waarbij de bestuurder geen stuur meer hoeft vast te houden maar andere dingen kan doen. Daarmee wordt reistijd uiteindelijk geen verloren tijd meer maar kun je nuttige dingen doen (tot en met een mobiel kantoor). Het bezwaar dat door de heen en weer rijdende lege auto’s de wegen nog drukker worden, is dan ook geen bezwaar meer: immers reistijd is geen verliestijd meer. En bovendien leveren de elektrische auto’s geen uitstoot. Met meer beschikbare data wordt politiek gebaseerd op concrete informatie en niet meer op onderbuikgevoel.

Karin Vancluijsen van POLIS waarschuwde voor blindelings invoeren van “smart cities”: het gaat om vooraf nadenken hoe je informatie wilt gebruiken en vervolgens de daartoe benodigde technologie slim toepassen. De sociale relevantie van toepassing van technologie is het belangrijkste en niet andersom: technologie inzetten en vervolgens kijken wat je er mee doet.

Daaruit komt de centrale stelling: “Uiteindelijk beslist de consument wat er gebeurt” met daaruit de belangrijkste vraag: “Hoe kunnen we de consumenten laten begrijpen wat het beste voor hen is?” Een bijkomende conclusie uit de paneldiscussie was de “monopolisering door data”. Ik dacht dat 1984 (George Orwell) als 35 jaar achter ons lag, maar we zitten er middenin.  Dataplatforms voeden algoritmen die besluiten welke vervoersservice ons wordt aangeboden en sociale media beïnvloeden onze wensen en opinies. Ik hoop dat Karin Vancluijsen uiteindelijk gelijk krijgt.

De tweede dag: ter zake!

De tweede dag startte om kwart over negen met de uitreiking van de EPA awards door de EPA-president Laurence Bannerman en Giuliano Mingardo. De opstart onlokte bij Giuliano de kreet: “twee Italianen die dit in Spanje organiseren, als dat maar goed gaat!” Maar uiteindelijk ging het goed. Al viel er dit keer geen Nederlandse inzending in de prijzen. Dat was geen verrassing meer want er was zelfs geen Nederlandse inzending bij de genomineerden.

EPA-Award winnaars

Categorie 1: nieuwe parkeergarages:
Shopping Center REDI in Helsinki

Categorie 2: gerenoveerde parkeergarages:
Garage Obilicev Venac in Belgrado

Categorie 3: straatparkeren:
RingGo Emission based parking: driving cleaner air in Londen

Categorie 4: innovaties
ANPR solution based service door APCOA-Noorwegen

Categorie 5: marketing & communicatie
Interparking 60years

Uitgebreide informatie van alle winnaars is te vinden in ParkingTrend #4.

Daarna moesten de deelnemers kiezen uit gespecialiseerde parallelsessies die door aard en omvang (soms 30 – 40 deelnemers) meer discussie uitlokten dan de plenaire sessies waar de deelnemers vooral toehoorders waren. Onderwerpen varieerden van beleid en politiek (Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPs) en parkeermanagement op straat & stadslogistiek) tot technische onderwerpen (elektromobiliteit en data-uitwisseling en standaardisatie) en een aantal presentaties van congressponsoren over hun producten, ontwikkeling en bijdrage aan stedelijke toekomst.

Speciale vermelding verdient nog de parallelsessie over wet- en regelgeving, waarin een lans werd gebroken om stedelijke parkeergarages meer tot de publieke infrastructuur te maken, en zo voor de overheden de flexibiliteit te behouden om in te spelen op de ontwikkelingen die op ons af komen. Aanbestedingsprocedures niet meer primair gericht op zo hoog mogelijke gegarandeerde cashflow, maar de gemeenten beter aan de knoppen te kunnen laten draaien (en ook de opbrengsten daarvan te incasseren). Nu kost reductie van straatparkeren de gemeente geld, terwijl de meeropbrengst van garages vaak bij private partijen belandt. Daarom verloopt die gewenste transitie zo traag.

In een van de parallelsessies gaf Ties de Groot inzicht in de ontwikkeling van SHPV. Deze landelijke aanpak is in Europa uniek. In veel gevallen moet je voor elke stad een aparte parkeer-app op je telefoon hebben om gemakkelijk te kunnen parkeren. Elke gemeente met kentekenparkeren moet zijn eigen database bijhouden om te kunnen handhaven. Nederland gaat inmiddels een stap verder door hetzelfde parkeerrechtenprincipe uit te breiden naar parkeergarages en ook daar de lokale betaalhandeling overbodig te maken.

Afsluiting op vrijdag

Het congres werd op vrijdag afgesloten met een paneldiscussie over het EPA position paper (zie woensdag) en een terugblik door Giuliano Mingardo op vijf jaar Thesis Award. Die werd in 2014 als Ward Vleugels Parking Award geïntroduceerd bij diens afscheid van Q-Park en sindsdien hebben meer dan 40 studenten met hun masterscriptie, gerelateerd aan parkeren, meegedongen naar deze jaarlijkse award. Ter gelegenheid van dit lustrum is een bundel met alle prijswinnaars gepresenteerd.

Donald Shoup, de internationale eminence grise van de parkeersector, betoogde om parkeren populair te maken door zoekverkeer naar straatparkeren te beperken en bezoekers te belonen door korting op parkeren in de vooraf aangegeven garage (ten opzichte van een hoge basisprijs). In de Verenigde Staten is parkeren op straat (veel) goedkoper dan in garages, maar altijd vol. Shawn Conrad sloot hierop aan met het belang van “curb management” en bezoekers direct naar een parkeergarage te sturen in plaats van rondjes rijden op zoek naar een goedkoper plekje langs de straat. Daarom heeft het International Parking Institute zijn naam gewijzigd in International Parking & Mobility Institute.

Het volgende EPA congres

De uitsmijter was traditioneel de bekendmaking van het volgende EPA congres en noteer het vast in de agenda: 13 tot 15 oktober 2021 in Brussel met als thema: Hoe zal de parkeersector er in 2031 uit zien? Evenals in 2017 is ook in Brussel gekozen voor een lokatie in het centrum van de stad (Square) direct achter het centraal station.

Fotovermelding: Marko Ruh/Maenken Kommunikation