De mobiliteitshub

Op 7 november jl. werd alweer de vierde, en tevens laatste, lunchbijeenkomst van dit jaar gehouden in het BOVAGhuis in Bunnik. Het onderwerp van discussie was dit keer de mobiliteitshub. Een mobiliteitshub kan het best omschreven worden als ‘een fysieke ruimte waarin de mobiliteitsbehoefte van diverse doelgroepen in een gebied wordt geaccommodeerd.’ Om ons hierin wat meer inzicht te geven hebben twee deskundigen op dit gebied die dag een presentatie verzorgd.

CROW proceswijzer

In de eerste presentatie van Spark werd door Ernst Bos uitleg gegeven over de zogenaamde proceswijzer ‘parkeren en duurzame gebiedsontwikkeling’, welke door CROW is ontwikkeld. Hiermee wordt getracht een antwoord te geven op de vraag hoe men parkeren en alle nieuwe ontwikkelingen goed bij elkaar krijgt. Kennis omtrent de mobiliteitshub is nog beperkt en niemand weet nog precies hoe de zaken in de toekomst zullen lopen. Dat is dan ook de reden waarom deze proceswijzer is ontwikkeld. Het CROW beoogt hiermee de diverse betrokken disciplines vanuit gemeenten en marktpartijen praktische inzichten te bieden en de discussie en samenwerking op gang te helpen.

In de proceswijzer zijn onder andere de volgende relevante notes opgesteld:

  1. Verdichten en verduurzamen: partijen moet zich bewust zijn dat het een gezamenlijke opgave betreft.
  2. De rol van de gebiedsontwikkelaar: leg de parkeernorm centraal neer in een gebied!
  3. Bottomline: financieel moet het kloppen.
  4. Grondexploitatie vs. parkeerexploitatie: Ga er niet vanuit dat de (dure) parkeervoorziening zichzelf terugverdient in het project.
  5. De bijdrage van waardestijging aan object en omgeving: meer ruimte beschikbaar stellen voor leefklimaat i.p.v. bijvoorbeeld infrastructuur.
  6. De aantallen: Hoe om te gaan met parkeernormen en kencijfers?
  7. Dubbelgebruik: wat kan en mag men mengen? Op welke wijze kunnen bijvoorbeeld bezoekers gebruikmaken van een parkeervoorziening?
  8. Bouwen vergt ook keuzes over beheer
  9. De noodzaak van parkeerregulering in de omgeving: beleid wordt vaak bepaald op basis van enquêtes van bewoners. Hier moet dat dus anders.
  10. De politiek moet keuzes maken: verschillende afdelingen van gemeenten staan vaak lijnrecht tegenover elkaar. Dat belemmert de besluitvorming.

Een mooi praktijkvoorbeeld van een geslaagde mobiliteitshub ligt bij het woningcomplex Schoonschip in Amsterdam. De bewoners maken middels de app van HUUB gebruik van deelauto’s, -fietsen en zelfs -busjes. Dit project kan men als geslaagd beschouwen maar hoe is het over 5 jaar? De mogelijke verandering in mobiliteitsbehoefte maakt de toekomst onzeker, dus het advies is dan ook om te allen tijde een plan B te hebben.

Wonen tussen de bomen

De presentatie van 31West haakt daar mooi op in. Jos Verhulst nam ons mee naar een nog te realiseren project ‘Wonen tussen de bomen’ in Haarlem. Dit project omhelst het transformeren van een gebied met jarenzestig-/jarenzeventigwoningen naar 1000 nieuwbouwwoningen met een mobiliteitshub. Het woord mobiliteitshub doet echter afbreuk aan het geheel. Derhalve wordt er gesproken over een zogenaamd “Multiflex-gebouw”. Dit gebouw is onderdeel van een omgeving waarin bewoners ook echt thuiskomen. In het gebouw is een horecafunctie, een groen plein, klimwand, speelplek en ontmoetingsplek gecreëerd met als doel om er een sociale en dynamisch plek van te maken. Uiteraard is ook de parkeerbehoefte goed onder de loep genomen. 31West en de gemeente Haarlem hebben de handen ineengeslagen om zo nauwkeurig mogelijk het aantal noodzakelijke parkeerplaatsen vast te stellen. Dit heeft geresulteerd in het terugbrengen van 457 (vanuit de norm) naar 257 parkeerplaatsen. Daarnaast is er ruimte voor 600 fietsparkeerplaatsen en zijn er gesprekken met marktpartijen voor het leveren van deelauto’s.

De besparing op bouwkosten van de parkeervoorziening wordt in het project bovendien teruggegeven in kwaliteit voor de buitenruimte.

De gemeente Haarlem stond in eerste instantie terughoudend tegenover dit ambitieuze plan. Wat als het misgaat en er tóch meer vraag is naar parkeerplaatsen? De belanghebbende partijen zijn zich terdege bewust van dat risico en hebben dan ook een plan B op de plank liggen. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt dat over 4 jaar na oplevering een evaluatie wordt gedaan. Is het dan nodig om extra parkeerplaatsen te creëren dan zal de bouwer zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Het Multiflex-gebouw is dusdanig ontworpen dat er rekening mee gehouden is om er twee extra parkeerlagen bovenop te bouwen.