De effecten van smart mobility en zelfrijdende auto’s op parkeren – Vexpan lunchbijeenkomst

Op 17 mei a.s. vindt de Vexpan lunchbijeenkomst ‘De effecten van smart mobility en zelfrijdende auto’s op parkeren’ plaats op het Vexpan-bureau, gevestigd in Naarden. Tijdens deze lunchbijeenkomst zullen twee young professionals aan het woord komen.

Onlangs studeerden Edwin van der Gracht en Daphne van Den Hurk af aan respectievelijk de Hogeschool NHTV in Breda en de TU Delft. Edwin deed onderzoek naar de effecten van smart mobility op de parkeersector; Daphne onderzocht de effecten van zelfrijdende auto’s op de parkeerlocatiekeuze.

De belangwekkende resultaten van de onderzoeken van deze young professionals worden in de Vexpan lunchbijeenkomst d.d. 17 mei a.s. gedeeld met de parkeerwereld.

DE EFFECTEN VAN SMART MOBILITY OP PARKEREN

Edwin van der Gracht, schreef in het kader van zijn afstudeeronderzoek aan de Hogeschool NHTV te Breda en bij Spark een scriptie over de effecten van Smart Mobility op de parkeersector. Om het begrip Smart Mobility te duiden heeft hij een analyse gedaan van verschillende scenariostudies wat betreft Smart Mobility. Wat voor rol speelt het onderwerp parkeren in deze scenario’s? In hoeverre worden er in deze scenario’s uitspraken gedaan over hoe het parkeren zich in de toekomst zou kunnen ontwikkelen?

Uit de analyse van de scenario’s blijkt dat er op dit moment nog veel onzekerheid over Smart Mobility en de effecten van Smart Mobility op de parkeersector is. Deze onzekerheid wordt afgeleid uit de grote verschillen die er zitten tussen de onderzochte scenario’s. Voor de parkeersector doet deze onzekerheid een groot beroep op flexibiliteit. De keuzes die vandaag gemaakt (moeten) worden, mogen zo min mogelijk een belemmering vormen voor de potentiële ontwikkeling van het mobiliteitssysteem.

Omdat twee kennisdocumenten van grote invloed zijn op de keuzes die gemaakt worden binnen de parkeersector, is onderzocht in hoeverre deze kennisdocumenten invulling geven aan het onderwerp flexibiliteit. Voor de kwantitatieve kant van de parkeersector is CROW-publicatie 317: kencijfers parkeren en verkeersgeneratie onderzocht, voor de kwalitatieve kant de ontwerpnorm NEN 2443.

ZELFRIJDENDE AUTO EN PARKEREN

Daphne van den Hurk heeft in haar afstudeeronderzoek aan de TU Delft en bij Goudappel Coffeng onderzoek gedaan naar de effecten van de zelfrijdende auto op de parkeerlocatiekeuze van reizigers. Door middel van een keuze-experiment is inzicht verkregen in de voorkeur voor de parkeerlocatiekeuze (binnenstad of stadsrand) van reizigers onder de aanname dat ze met een zelfrijdende auto de binnenstad van Den Haag bezoeken. Door middel van een stated preference onderzoek is een Multinominal Logit Model geschat. De resultaten van het geschatte model zijn gebruikt om scenario’s door te rekenen welke de basis vormen voor de beleidsimplicaties. Op 15 maart 2018 ontving Daphne de Ward Vleugels Q-Park Thesis Award voor haar afstudeeronderzoek. Deze waardering gaat naar de beste scriptie op het gebied van mobiliteit en parkeren.

AANMELDEN

Wij zien uit naar uw komst. Kunt u toch niet aanwezig zijn? Laat ons dit zo snel mogelijk weten. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega. Vóór 10 mei 2018 kunt u kosteloos annuleren. Bij annulering na 10 mei 2018, of bij no-show, wordt het volledige deelnamebedrag excl. btw in rekening gebracht.

U KUNT ZICH HIER AANMELDEN

 

Leden van Vexpan zijn voorts uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering van Vexpan, die aansluitend aan de bijeenkomst plaatsvindt. U kunt zich daarvoor hier aanmelden.