Lunchbijeenkomst (online) ‘Passende parkeernorm – Van onnodige parkeerplaats naar betaalbare woning’ door Frank Aalbers (Goudappel)

Kaart niet beschikbaar

Datum/tijdstip
Datum - 14/10/2021
11:00-12:00

Categorie


Op 14 oktober vindt de lunchbijeenkomst plaats: ‘Passende parkeernorm – Van onnodige parkeerplaats naar betaalbare woning’.

De komende jaren hebben we in Nederland een opgave om een flink aantal woningen te realiseren. De meeste woningen zijn in binnenstedelijk gebied beoogd, waar de ruimte beperkt en schaars is. We zien een beweging die erop gericht is parkeerbeleid te actualiseren en parkeernormen bij te stellen. Dit is door de huidige behoefte om de bouw van (sociale) woningen te bevorderen én vanuit de wens om aantrekkelijke en duurzame woonomgevingen te creëren.

Aanmelden kan hier

Te lage parkeernormen kunnen echter leiden tot parkeerproblemen. Maar te hoge parkeernormen tot het onnodig gebruik van ruimte en inzet van financiële middelen. En mogelijk zelfs tot remmend effecten op noodzakelijke ontwikkelingen. Welke handvatten kun je gebruiken bij het bepalen van een passende parkeernorm? Daar gaan we op in tijdens deze lunchlezing.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Wat is het daadwerkelijke autobezit per gemeente, wijk of buurt?
Goudappel geeft haar klanten als vertrekpunt op basis van beschikbare data een blik op de werkelijkheid. We hebben direct inzicht in wat per gemeente, wijk of buurt het daadwerkelijke autobezit per type woning en naar eigenaarschap is (koop/part.huur/soc.huur). Ook de daadwerkelijke parkeerdruk en hoeveel bedrijfsauto’s ’s nachts in de woonbuurten geparkeerd staan zijn van belang.
• En hoe verhoudt het autobezit (per doelgroep, per type woning) zich dan tot de vigerende parkeernormen? Zit er ‘lucht’ in de parkeernormen? En als dat al zo is, is dat dan generiek of geldt dat bijvoorbeeld alleen voor bepaalde type woningen zoals sociale woningbouw? Is een vast deel in de parkeernorm voor bezoekers van woningen wel noodzakelijk? Is herijking van de parkeernormen noodzakelijk/gewenst?
• Zijn er argumenten om in specifieke situaties verdere reducties op parkeernormen toe te passen?
Denk daarbij aan de ligging van woningen ten opzichte van winkels, scholen en andere voorzieningen. Maar ook aan het realiseren van loop-, fiets- en OV-voorzieningen, het aanbieden van deelauto’s en deelfietsen/MaaS-concepten, een afgestemd aanbod van parkeervoorzieningen (al dan niet gereguleerd of op afstand). En hoe zit het met het huidige en toekomstige autobezit van de beoogde doelgroep van de te realiseren woningen.

Beantwoording van bovenstaande vragen geeft de argumenten die je kunt gebruiken om te komen tot reële parkeernormen c.q. een reële parkeereis voor de betreffende woningbouwontwikkeling. Mits goed onderbouwd en toegepast volgens een consequente beleidslijn.

> Onderzoeken voor gemeenten en woningbouwcorporaties laten zien: soms kan een gemeentelijke parkeernorm fors omlaag!

Aanmelden kan hier