ParkeerVak 2019

De Parkeervak, die op 17 en 18 april in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch plaatsvond, stond in het teken van de transities in parkeren en mobiliteit. Naast de 41 standhouders was er een uitgebreid programma met kennissessies en spotlightsesssies, waarbij telkens een van de standhouders in de schijnwerpers stond om zich aan de beursbezoekers te presenteren.

De transities in parkeren en mobiliteit, die het thema van de Parkeervak vormden, kunnen we als volgt benoemen:

Datatransitie

Er wordt steeds meer data verzameld over wat we doen en van plan zijn te gaan doen. Aan de hand daarvan worden voorspellingen over ons gedrag gemaakt en proberen dienstverleners ons de meest passende producten en diensten aan te bieden. Deze materie werd belicht door Erik Kamps van Crossyn. Moderne auto’s bevatten meer dan 800 sensoren die allerlei data vastleggen over gebruik en conditie van het voertuig. Daarmee kunnen zgn User Based Services (UBS) worden geproduceerd: aan de hand van dergelijke informatie kan de gebruiker door de dealer worden geïnformeerd dat er iets aan de hand is, voordat de auto door een storing langs de weg strandt. Om dergelijke services boven het niveau van type of merk auto te tillen is een gestandaardiseerd platform ontwikkeld, dat de data uit de verschillende sensoren in de auto verzamelt en via een standaard protocol verstuurt, zodat het voor verschillende UBS-leveranciers beschikbaar kan worden gesteld. Uiteindelijk bepaalt de klant welke data vastgelegd en verstuurd worden, om de privacy te waarborgen. Deze informatie kan worden gebruikt om tijdig tank- cq laadvoorzieningen te bereiken en zo nodig te reserveren, maar ook om parkeervoorzieningen aan te geven, afgestemd op de behoefte van de klant (vooral dichtbij of meer kostengevoelig).

Klimaattransitie

De meest in het oog springende verandering voor de parkeersector is de introductie van laadvoorzieningen voor elektrische auto’s, in eerste instantie als laadpalen op straat, maar meer en meer als geïntegreerde clusters van laadpunten in parkeergarages. De presentatie van Bas Bullens (Essent) gaf een aantal praktische handreikingen op dit vlak. Op gebied van elektrisch laden zien we nu een overhang van de plug-in hybrides (met beperkte capaciteit) naar volledig elektrische auto’s met steeds meer actieradius en bijbehorende laadcapaciteit. Dat stelt ook hogere eisen aan de laadsnelheid, waardoor veel oudere laadpunten niet meer toereikend zijn. Slechts 25% van de autobezitters heeft de mogelijkheid om op eigen erf te laden, de rest is aangewezen op (semi)openbare plekken, zoals in garages. Volgens de ambities groeit het aantal elektrische auto’s van 150.000 (incl plug-in hybrides) nu naar 1,9 miljoen in 2030, met een ongeveer even groot aantal laadpunten. Dit betekent tot 2030 elk jaar een groei, even groot als het huidige complete laadpuntenarsenaal. Om aan de vraag te kunnen voldoen moet slimme laadstrategieën worden bedacht, waarbij parkeergarages gebruikmaken van de restcapaciteit tijdens rustige verbruiksuren van de omliggende bebouwing (bijvoorbeeld ’s nachts) en opslag in grootschalige accu’s. Tijdens de discussie kwam nog een ophanden zijnde EU-richtlijn voor laadpunten aan de orde: die zou vanaf 2020 voor nieuwe garages voorschrijven dat minstens 10% van alle parkeerplaatsen een laadpunt moet hebben. Dat zoeken we uit en komen we op terug…

Daarnaast zien we ook steeds meer aandacht voor fietsparkeren, al was het maar als schakel in de mobiliteitsketen, ter vervanging van de auto op de ‘last mile’ in de binnensteden. Ook daar ontstaat meer en meer behoefte aan regulering om overlast in de openbare ruimte te beperken. Daarvan werd door Trajan en de gemeente Amsterdam verslag gedaan.

Ruimtelijke transitie

Om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren is er al jarenlang de roep om het ‘blik van de weg’. Door gerichte reserveringen en selectieve toegangsverlening kan restcapaciteit in (semi-private) parkeergarages steeds beter worden benut ter compensatie van reductie van parkeercapaciteit op straat. Deze kan dan worden benut voor fietsvoorzieningen of verblijfsruimte voor voetgangers. Deze transitie kwam aan de orde in diverse presentaties. De bereikbaarheid en kwaliteit van winkelgebieden werd besproken door Guido Scheerder van Goudappel Coffeng. De verschuiving van straatparkeren naar off-street parkeren kwam ook aan de orde in de presentatie van Guiliano Mingardo en Daniel Di Tella over het rapport voor de Branchegroep Parkeerexploitanten, dat in de eerste Vexpansie van 2019 uitgebreid is besproken. Deze transitie vormt ook een van de basisscenario’s in het betoog van Carlo van de Weijer, als inleiding op de paneldiscussie.

Eigendomstransitie

Aangezien de auto gemiddeld nauwelijks meer dan een uur per dag wordt gebruikt en bijna 23 uur per etmaal ergens stilstaat, leent de auto zich potentieel sterk voor deelgebruik en zou permanente beschikbaarheid voor één enkele gebruiker steeds minder aan de orde moeten zijn. Private lease valt hier nadrukkelijk niet onder: ook dan blijft de auto permanent beschikbaar voor één gebruiker/kentekenhouder en wordt niet gedeeld. Dit onderwerp werd behandeld in een discussiesessie door Empaction en in een duopresentatie door Martien Das (Rijkswaterstaat) en Margriet Schepman (Neprom). Deelautogebruik is een belangrijke factor om de parkeernorm bij nieuwe ontwikkelingen te kunnen reduceren. Vertrouwen in 100% beschikbaarheid van een passend deelvoertuig is daarbij cruciaal en dat is vandaag de dag de grootste drempel om nog steeds voor een eigen auto te kiezen. Deze lagere parkeernorm is ook een belangrijke factor in de haalbaarheid van nieuwe projecten, vooral waar in stedelijke gebieden in hoge dichtheid woningen gerealiseerd moeten worden tegen redelijke (huur)prijzen. Neprom pleitte ervoor om woningontwikkeling en mobiliteit strategisch te koppelen, onder meer door al in de planontwikkeling intensieve samenwerking tussen overheden en marktpartijen. De door Christiaan Kwantes (Goudappel Coffeng) gepresenteerde case van de Merwedekanaalbuurt in Utrecht is daarvan een voorbeeld.

Paneldiscussie met inleiding

Het programmatisch hoogtepunt van de Parkeervak was wel de paneldiscussie in de namiddag van de eerste dag, waar voor het toegestroomde publiek niet genoeg stoelen aan te slepen waren. De paneldiscussie werd ingeleid door Carlo van de Weijer van de TU Eindhoven. Hij herkent de voortgang van de technologie als hulpmiddel om de automobiliteit veiliger te maken en delen van de rijtaak over te nemen (bijvoorbeeld filerijden op de autosnelweg). Maar er zal nog heel wat moeten gebeuren wil de auto ook zelfstandig in de stad kunnen omgaan met alle onverwachte situaties die zich daar voordoen: volledig autonome auto’s in de openbare ruimte zullen er de komende decennia nog niet zijn. Op gebied van aandrijving stelt hij grote vraagtekens bij waterstof als energiedrager: door de beide transities via de waterstofcel blijft uiteindelijk slechts 23% van de oorspronkelijke elektriciteit beschikbaar. Bij de moderne accu’s is dat 69%. De toekomstige ontwikkelingen kunnen leiden tot zowel sterke afname van automobiliteit en parkeerbehoefte als een sterke toename. Afname door reisonafhankelijkheid door sterke verstedelijking (A en B dichter bij elkaar) en verdere ontwikkeling van MaaS-concepten, taxidiensten en bezorgdiensten. Toename van automobiliteit en parkeerbehoefte kunnen ontstaan als autorijden goedkoper wordt door toenemende elektrificatie met vaste laadplek en rijtaakondersteuning, waardoor de berijder een deel van de reistijd andere dingen kan doen. Een derde scenario vormt de inzet van parkeren als stuurelement om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren door verschuiving van parkeren van de straat naar garages of meer buiten de stad.

Het discussiepanel, waarin alle disciplines uit de parkeersector waren betrokken (Carlo van de Weijer, Carlo Barten, Eric Stuijfzand, Esther van der Meer, Martje Hoofs en Giuliano Mingardo) onder leiding van Harald Bresser discussieerde onder andere over deze scenario’s. Daar kwamen diverse uitdagingen naar voren voor de verschillende actoren in de mobiliteits- en parkeerwereld, een greep:

  • Parkeergarages moeten een bredere rol krijgen in de mobiliteitsketen: verzorging van de (MaaS-)voertuigen, hub voor deelauto’s en deelfietsen, hub voor pakketdistributeurs om ritjes naar elke individuele woning te beperken.
  • De intelligente auto regelt het parkeren en betalen in de toekomst zelf, de rol van de betaalserviceproviders zal moeten verschuiven of verbreden.
  • Park & Ride is niet alleen in middelgrote steden moeizaam. De verhoging van parkeertarief in Amsterdam naar € 7,50 per uur alleen zal dat niet oplossen: er is een meer seamless beleving van de P+R locatie naar de eindbestemming nodig om het vanzelfsprekend te maken.
  • Langdurige vaste contracten met exploitanten, die gemeentelijk binnenstadsbeleid in de weg staan, worden ook door de parkeerexploitant onderkend: 30 jaar lang een relatief hoge huur is best een risico, gezien alle onzekere factoren: Een pleidooi voor slimmere contracten met meer flexibiliteit voor beide partijen.
  • En als uitsmijter van één van de panelleden: De nieuwe techniek houdt te weinig rekening met het plezier van de berijder want we proberen er toch naar te streven om zoveel mogelijk plezier te beleven aan de dingen die we doen…

Het sociale hoogtepunt van de Parkeervak was het oosterse buffet met een ParkMobile signatuur, dat woensdagavond vanaf zes uur werd geserveerd en waar vele bezoekers en standhouders aanschoven: een mooi netwerkevent. Deze formule zorgde er bovendien voor dat de woensdag tot het einde van de dag een geanimeerde sfeer behield: alle bezoekers waren relevant voor de standhouders, die niet werden belast met de uitdaging om uit de duizenden bezoekers de relevante parkeerdoelgroep te selecteren.

Voor meer achtergrond zijn alle beschikbare presentaties te downloaden, ook de sfeer kan nog eens herbeleefd worden met de foto’s.

Presentaties

U kunt hier alle beschikbare presentaties bekijken:

[wpfilebase tag=file id=567 tpl=vexpan-simple2 /]
[wpfilebase tag=file id=568 tpl=vexpan-simple2 /]
[wpfilebase tag=file id=569 tpl=vexpan-simple2 /]
[wpfilebase tag=file id=570 tpl=vexpan-simple2 /]
[wpfilebase tag=file id=580 tpl=vexpan-simple2 /]
[wpfilebase tag=file id=571 tpl=vexpan-simple2 /]
[wpfilebase tag=file id=572 tpl=vexpan-simple2 /]
[wpfilebase tag=file id=573 tpl=vexpan-simple2 /]
[wpfilebase tag=file id=576 tpl=vexpan-simple2 /]
[wpfilebase tag=file id=574 tpl=vexpan-simple2 /], zie ook:

Foto-impressie