Trends en inzichten na Vexpan Nationaal Parkeercongres 2015

Tijdens het Vexpan Nationaal Parkeercongres 2015 vond een discussie plaats over de trends die het parkeren de komende jaren zullen beïnvloeden. Het congres leverde onderstaande inzichten en trends op. Meer over deze inzichten en trends is te lezen in de eerstvolgende Vexpansie (Vexpansie 4, december 2015).

Demografische trends

De verstedelijking gaat steeds verder. In aansluiting op de Europese Urban Agenda heeft het Nederlandse kabinet in de miljoenennota 2015 de Agenda Stad aangekondigd. Steden worden steeds belangrijker als groeimotor van de economie.  Hoe houden we de steden en functies in de steden goed bereikbaar in de toekomst?

Wijzigend verplaatsingsgedrag

Het mobiliteitsgedrag van mensen verandert, we zien de switch van autobezit naar car-sharing. Nieuwe initiatieven voor het beschikbaar stellen van mobiliteit (bijv. car2go van Daimler-Benz en Drive-Now van BMW) zorgen voor een andere parkeeropgave waarbij het faciliteren van autobezit langzaam zal verschuiven naar autogebruik.

Technologie

De technologische ontwikkelingen hebben hun invloed op het parkeren. SmartPhones en app’s bieden een scala aan nieuwe online verkoopmogelijkheden. Elektrische voertuigen en binnenkort zelf-parkerende voertuigen zorgen voor een verandering van de plaats en fysieke vorm van parkeerplekken. Digitalisering van de parkeerhandhaving staat nog maar in de kinderschoenen en zal tot grote veranderingen leiden in het straatbeeld en in de wijze waarop klanten hun parkeerplaats vinden.

Samenwerking tussen partijen

De veranderingen in mobiliteits- en winkelgedrag bieden in combinatie met nieuwe technologie en het gebruik van dynamische parkeerdata kansen om vraag en aanbod rondom parkeren beter op elkaar af te stemmen. Op die manier kan de consument op basis van zijn of haar bezoekdoel een beter afgestemd en integraal reis- en parkeeraanbod geboden worden dat tevens bijdraagt in een positieve beleving rondom het parkeren. Dit vraagt om een actieve samenwerking tussen marktpartijen, retail, parkeerlocaties en overheden.