Digitalisering van parkeren – lunchbijeenkomst 11 februari 2016

De digitalisering van parkeren neemt een grote vlucht en de ontwikkelingen gaan snel.
Gemeenten komen daarbij voor uitdagingen te staan – niet alleen op technisch vlak maar ook in beleidsmatig en organisatorisch opzicht. Tijdens de Vexpan lunchbijeenkomst van 11 februari 2016 stond dit onderwerp centraal.

Ervaring met digitalisering in Haarlem

Matthijs van der Pijl, teammanager afdeling Veiligheid en Handhaving van de gemeente Haarlem ging tijdens de lunchbijeenkomst in op de ervaringen met digitalisering en de politieke arena. Het parkeren in Haarlem is goed voor jaarlijks circa € 18,5 miljoen aan baten. In het kader van het Programma Beheer en Onderhoud werd aan parkeren een taakstelling van € 1 miljoen bezuiniging opgelegd. Een belangrijk deel van de oplossing hiervoor werd gezien in digitalisering. Het ‘ophalen’ van 1 miljoen in een complexe gemeentelijke organisatie met veel stakeholders is echter geen eenvoudige opgave. Op ambtelijk niveau waren veel tegenstrijdige belangen.

Inbreng van de bewoners

Voor de vernieuwing van het beleid – als grondslag voor de digitalisering – werd mede een beroep gedaan op inbreng van de bevolking. Met name de beoogde fiscalisering van het schilgebied C leidde tot veel maatschappelijk verzet en politiek debat.
Na een hernieuwde – beter georganiseerde – ronde van raadpleging van de bevolking kreeg het nieuwe parkeerbeleid gestalte. Voor de beleidsuitvoering betekende dit goedkopere uitvoering door digitale regelingen te baseren op het kenteken en daarnaast extra service te bieden. Voor de handhaving wordt al langere tijd een scanvoertuig ingezet.

Gastheerschap

Vanuit de aanwezigen werd aan Matthijs de vraag gesteld of het inzetten van minder handhavers op straat niet ten koste gaat van het gastheerschap. Matthijs gaf hierop als antwoord dat doordat de gemeente steeds meer handhavingstaken krijgt (onder andere onder de Drank- en Horecawet) er nog steeds handhavers zichtbaar op straat zijn. Overigens maken gemeenten hierin verschillende keuzes.

Belangrijke aspecten zoals Haarlem die bij de digitalisering heeft ervaren is de intensieve discussie over privacy en het risico dat bij focus op techniek het belang van de leefbaarheid op de achtergrond raakt. In de raadpleging van de bevolking heeft Haarlem hier veel aandacht aan besteed.

Het digitaliseringsproces in Delft

Klaas Mast (intern opdrachtgever) en Tom Cornax (hoofd toezicht en handhaving) van de gemeente Delft gaven een toelichting op de ervaringen met het digitaliseringsproces. Ook in Delft lag er een bezuinigingsopgave. De gemeente wilde deze realiseren door in te zetten op meer efficiëntie van de handhaving, van het Klant Kontakt Centrum (KKC) en door minder bezwaar en beroep.
Bij de handhaving ging het daarbij om meer informatiegestuurde inzet, monitoring en sturing van de mobiliteit. Alle parkeerrechten werden gekoppeld aan het kenteken en centraal beheerd in de Parkeer Rechten Database (PRDB).
Bij het Uitvoeringsprogramma Parkeren werden alle disciplines betrokken. Belangrijke elementen van de aanpak van de transitie waren risico-analyse, draagvlak bij de gebruikers en aandacht voor de privacy. Hiervoor werd onder meer een Privacy Impact Analyse gehanteerd. Door het intensief ‘meenemen’ van het bestuur werd het politieke draagvlak bewaakt.
Belangrijke aandachtspunten die de gemeente bij de technische implementatie tegenkwam waren:

  • doordat er geen integrale aanbieders zijn, is het aanbesteden in losse onderdelen onvermijdelijk;
  • nieuwe partijen op de markt;
  • het uitgangspunt van SaaS (Software as a Service) brengt een nieuwe regierol voor de gemeente met zich mee;
  • leveranciers moeten met elkaar samenwerken.

Lessons learned

Als lessons learned gaven Klaas en Tom als succes factoren onder andere aan het belang van goede voorbereiding, een integraal projectteam met projectleider, risico-analyse en hands-on aanpak.
Verbetering is nog mogelijk op het gebied van het ‘zwaluwstaarten’ van beleid en uitvoering, de aansturing van de leveranciers en de borging van cruciale functies in de lijn.

Delft is trots op de behaalde resultaten waarbij een flinke toename is bereikt van belparkeren, de ondernemers tevreden zijn en bezuiniging is gerealiseerd.

De lunchbijeenkomst was drukbezocht, er waren meer dan 40 deelnemers aanwezig. De bezoekers, presentaties en sfeer leidde naar wederom een succesvolle lunchbijeenkomst.

Bekijk hier één van de presentaties: Digitalisering Parkeren - Gemeente Delft - Klaas Mast En Ton Cornax

Hieronder vindt u een fotoimpressie: